Y Ffair Aeaf 2017

Ffair Aeaf 2017

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadleuthau megis Barnu Carcas Wŷn, arddurno torch Nadolig a Barnu Gwartheg Cigyddion yn ddiweddar.  Cafwyd cydtadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadleuthau Trimio Oen, Barnu Carcas Wŷn, Barnu Wŷn Cigyddion, Barnu Gwartheg Cigyddion, ac Arddurno Torch Nadolig. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau yma, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith i helpu’r holl aelodau.

Dyma’r Canlyniadau:

Trimio Oen

Ioan Jones, C.Ff.I. Llanfynydd oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma.  Llongyfarchiadau i Ioan am ennill  cystadleuaeth o safon uchel iawn.

Barnu Carcas Wŷn

Sion Roberts o glwb Llangadog, Tomos Griffiths o glwb San Ishmael, Ifor Jones o glwb Llanllwni a Elin Childs o glwb Llanfynydd fu yn cynrhychioli’r Sir.  Llongyfarchiadau I Tomos Griffiths am ennill  y gystdleuaeth i aelodau o dan 18, ac i Ifor Jones am ddod yn drydydd.  Ar y cyfan, death y tîm yn 4ydd.  Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Barnu Wŷn Cigyddion

Daeth Nia Thomas o glwb San Ishmael yn gyntaf yn yr adran o dan 18.  Llongyfarchiadu mawr iddi.  Aelodau arall y tîm oedd Iwan Thomas, San Ishmael; Ifor Jones Llanllwni a Caryl Howells o glwb Llangadog.

Barnu Gwartheg Cigyddon

Y pedwar aelod oedd yn cynrychioli’r sir yn y gystadleuaeth yma oedd William Griffiths a Aled Owens, y ddau o glwb San Clêr, Sion Roberts o glwb Llangadog a Anwen Jones o glwb Llanllwni.  Da iawn i’r pedwar am gystadlu mewn cystadleuaeth safonol.

Addurno Torch Nadolig

Sionedd Howells o glwb Llanllwni oedd yn cynrychioli’r sir yn y gystadleaeth hon.  Llongyfarchiadau  mawr am ddod yn gydradd 4ydd, allan o ddeddeg ymgeisydd.

Ar ôl dau ddydd o gystadlu brwd, llongyfarchiadu i holl aelodau’r Sir am eu ymdrech gwych.

Latest News