Diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Sir Gâr

Bu cystadlu brwd trwy gydol diwrnod Gwaith Maes y Sir a gynhaliwyd ym Maes y Sioe, Nantyci ar Ddydd Sadwrn 7fed o Ebrill 2018.

Caryl Howells, C.Ff.I Llangadog enillodd teitl Stocmon Hŷn y flwyddyn gydag Anwen Jones – C.Ff.I Llanllwni’n ail, Arwel Thomas – C.Ff.I San Cler yn drydydd ac Elin Childs – C.Ff.I Llanfynydd yn bedwaredd. Yn Stocmon Iau y flwyddyn; Nia Thomas – C.Ff.I San Ishmael daeth i’r brig yn y gystadleuaeth gyda Tomos Griffiths , C.Ff.I San Ishmael yn ail, Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo yn trydydd ac Iwan Thomas, hefyd o C.Ff.I San Ishmael yn bedwaredd.  Bydd yr wyth yn mynd ymlaen i gynrychioli Sir Gâr ar lefel Cymru

Bechgyn C.Ff.I Llanllwni; Hefin Jones, Siôn Evans ac Arwel Jones gipiodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Codi Ffens Adran Hŷn gyda C.Ff.I Llanddarog yn cipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Codi Ffens Adran Iau. Da iawn i Gethin Davies, Dafydd Edwards a Harri Ward a phob lwc i’r ddau dîm ar lefel Cymru.

Llongyfarchiadau i Ioan Hughes ac Aled Thomas – C.Ff.I Llangadog am ennill y gystadleuaeth Fferm Ffactor. Hefin Jones, Arwel Jones, Aled Jones a Catrin Evans, – C.Ff.I Llanllwni ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth Sgiliau Gweithdy. Bydd yr aelodau yma hefyd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru. Bydd Logan Williams, C.Ff.I Llandeilo hefyd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru gan ennill y gystadleuaeth Treialon Cwn Defaid.

Gwenann Jones, Heledd Jones, Cerys Thomas a Lowri Davies bydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru yn y gystadleuaeth CFFI Byw, ar ol iddynt hwy cipio’r wobr cyntaf.

Yn y gystadleuaeth saethu clai, Rhys Evans – C.Ff.I San Clêr ddaeth i’r brig yn yr adran Iau, Martha Sauro – C.Ff.I Llanelli a Carwen Richards  – C.Ff.I Dyffryn Cothi ddaeth yn gydradd cyntaf yn yr adran hŷn i ferched a Cennydd Howell – C.ff.I Llanfynydd cipiodd y wobr gyntaf yn yr adran hŷn i fechgyn. Hefin Jones – C.Ff.I Llanllwni ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth ‘Mood Board’ Peiriant Breuddwyd. Fydd yr aelodau yma yn cynrychioli Sir Gâr ar lefel genedlaethol.

Diolch i bawb wnaeth helpu gyda’r stiwardio ac hefyd i’r unigolion wnaeth rhoi benthyg eu “Horseboxes” i ni. Mae’n rhaid diolch i Euros Jones, Clive Breeze, Eifion Jones ac i Adrian a Myfanwy Roberts am gael defnyddio ei stoc i’r Stocmon hefyd.

Diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Cymru

Ar Ddydd Sadwrn, 21ain o Ebrill cynhaliwyd diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Cymru gyda C.Ff.I Sir Gaerfyrddin  yn gwesteio’r digwyddiad ym Maes Y Sioe, Nantyci. Ar ôl ddiwrnod llwyddiannus o gystadlu, ddaeth y Sir yn gydradd ail dros Gymru.

Yng nghystadleuaeth Stocmon Hŷn y Flwyddyn, Caryl Howells – C.Ff.I Llangadog ddaeth i’r brig gydag Elin Childs – C.Ff.I Llanfynydd yn ail ac Anwen Jones – C.Ff.I Llanllwni yn drydydd.  Sir Gâr ddaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth gyfan.

Llwyddiant arall i’r Sir oedd y gystadleuaeth Treialon Cŵn Defaid lle cipiodd Logan Williams – C.Ff.I Llandeilo y wobr gyntaf.  Aelodau o C.Ff.I Llanllwni sef Hefin Jones, Arwel Jones, Aled Jones a Catrin Evans enillodd y Sgiliau Gweithdy dros Gymru.

Yn y gystadleuaeth CFFI Byw, ddaeth Gwenann Jones, Heledd Jones, Cerys Thomas a Lowri Davies yn yr ail safle.

Da iawn i Ioan Hughes ac Aled Thomas – C.Ff.I Llangadog am gystadlu yn y gystadleuaeth Fferm Ffactor Iau ac hefyd i Gethin Davies, Dafydd Edwards a Harri Ward – C.Ff.I Llanddarog am gystadlu yn y Codi Ffens Iau. Da iawn hefyd i Nia Thomas, Tomos Griffiths ac Iwan Thomas – C.Ff.I San Ishmael a Siriol Richards – C.Ff.I Llandeilo am gystadlu yng nghystadleuaeth Beirniad Stoc y Flwyddyn Iau.

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth stiwardio ar y dydd, i’r holl unigolion ddaeth a’i “Horseboxes” ac i Owen Davies, Lloyd ac Eiddwen Howells, Euros Jones a Brian Walters a’r teulu am fod mor parod i rhoi eu stoc ar gyfer y gystadleuaeth stocmon.

 

Latest News