Noson Chwaraeon Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr

Cynhaliwyd Noson Chwaraeon y Sir yn ddiweddar ar Gyfleusterau Chwaraeon Tregib, Llandeilo. Bu cystadlu brwd gydol y noson rhwng aelodau o’r Clybiau Ffermwyr Ifainc y Sir wrth iddynt chwarae gemau Hoci, Pêl-droed, Pêl-rwyd a Dodgeball.

Yn yr hoci cymysg gwelwyd 8 tîm yn cystadlu.  Ar ôl sawl gem agos iawn fe ddyfarnwyd fod C.Ff.I Penybont a C.Ff.I San Clêr yn y brig ac yn ennill y gêm. Gwelwyd gemau cyffroes iawn draw yn y cae lle’r oedd 8 tîm o Bêl-droedwyr yn brwydro yn erbyn ei gilydd.  Ar ddiwedd y cystadlu, C.Ff.I San Clêr a C.Ff.I Chapel Iwan gyrhaeddodd y ffeinal lle gwelwyd C.Ff.I San Clêr yn curo C.Ff.I Capel Iwan 2-1.

Y gêm pêl-rwyd a gymrodd ei le yn y Neuadd chwaraeon gyda dau dîm yn cystadlu sef C.Ff.I Llandovery a Thîm Swyddfa sef tîm cymysg o aelodau gwahanol glybiau Ffermwyr Ifainc y Sir.  Ar ôl cystadlu cryf, Tîm y Swyddfa cipiodd y fuddugoliaeth.

Braf oedd gweld llawer o aelodau iau’r sir yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Dodgeball gyda 8 tîm yn cystadlu. Gwelwyd llawer o gemau cystadleuol iawn gyda C.Ff.I Dyffryn Tywi a C.Ff.I Capel Iwan yn cyrraedd y ffeinal a C.Ff.I Dyffryn Tywi yn dod i’r brig.

Yr wythnos ganlynol cynhaliwyd gemau Rygbi ‘Touch’ Cymysg a Rygbi 7 Bob Ochr ar gaeau chwarae Clwb Rygbi Nantgaredig.

Gwelwyd 6 tîm yn cystadlu yn y Rygbi ‘Touch’ Cymysg. Yn y ffeinal, C.Ff.I Llannon ag un o dimoedd Swyddfa’r Sir fu’n cystadlu. C.Ff.I Llannon enillodd y gystadleuaeth o 1-0.

Pob lwc i’r aelodau i gyd fydd yn cystadlu yn y cystadlaethau uchod ac yn cynrychioli’r sir yn Niwrnod Chwaraeon Cymru ar y 24ain o Fehefin yn Aberystwyth.

Y gêm Rygbi 7 Bob Ochor cymrodd y sylw am weddill y noson gyda chwarae brwd rhwng 6 tîm o’r Sir. Ar ôl cystadleuaeth cyffroes, C.Ff.I Llanfynydd a C.Ff.I San Ishmael ddaeth i’r ffeinal. Ond C.Ff.I San Ishmael llwyddodd i ennill y gêm. Pob lwc i’r aelodau a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth Rygbi 7 Bob Ochor yn y Sioe Frenhinol.

Llongyfarchiadau a diolch i bob aelod am gystadlu ac am gynrychioli eich clybiau. Hoffwn ddiolch i’r swyddogion a’r dyfarnwyr i gyd am gadw trefn ar y ddwy noson a hefyd i Gyfleusterau Chwaraeon Tregib a Chlwb Rygbi Nantgaredig am adael i ni ddefnyddio’r cyfleusterau.

Diwrnod Chwaraeon Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru         

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon C.Ff.I Cymru yn Aberystwyth ar y 24ain o Fehefin gyda 6 tîm o aelodau’r Sir yn cynrychioli.

Cafwyd llwyddiant yn y bêl droed gyda thîm y Sir yn ail yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Llyr Lloyd, Arwel Thomas, Frazer Wyatt a Rhodri Lloyd o C.Ff.I San Clêr a Ifan-Sion Mason-Evans, Edryd James ac Osian Davies o C.Ff.I Capel Iwan.

Yn y gystadleuaeth Pêl Rwyd gwelwyd Sir Gâr yn cipio’r trydydd safle gyda Mared Evans, Cadi Evans a Delun Evans, C.Ff.I Penybont, Lora Phillips, C.Ff.I San Ishmael, Megan Parry, C.Ff.I Llangadog, Gwawr Bowen, C.Ff.I Cwmann, Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan a Catrin Evans, C.Ff.I Llanllwni yn chwarae. Llongyfarchiadau i’r merched.

Llwyddiant arall ar y diwrnod oedd y gystadleuaeth Frisbee lle cafwyd y Sir trydydd wobr. Llongyfarchiadau i aelodau C.Ff.I Llanllwni sef Sion Evans, Dan Jones, Hefin Jones, Zac Addison a Siriol Howells.

Gwelwyd y Sir yn cipio’r trydedd wobr eto yn y gystadleuaeth Dodgeball gyda thîm cymysg o C.Ff.I Capel Iwan a C.Ff.I Dyffryn Tywi. Llongyfarchiadau i Megan Jones, Beca Jones, Jac Griffiths a Gethin Rees C.Ff.I Capel Iwan a Lowri Davies, Lowri Jones, Siwan Davies a Rhiannon Jones o C.Ff.I Dyffryn Tywi.

Llongyfarchiadau a diolch i’r tîm Hoci sef Ruth Morgan, Carys Jones a Jack Davies, C.Ff.I Llangadog, Danny Jones a Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi, Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo, Eleanor Phillips, C.Ff.I San Clêr, Tomos Jones, C.Ff.I Cwmann a Carys Thomas, C.Ff.I Penybont a hefyd i’r tîm Rygbi Cymysg sef Cory Phillips, Dylan Davies, Rhun Edwards, Rhodri Jones, Aaron Evans, Rhys Jones, Awen Jones, Sara Thomas, Gwenllian Thomas ac Osian Llyr Edwards o C.Ff.I Llannon am gynrychioli’r Sir.

 

Latest News