Cyfarfod Blynyddol y Sir 2018

Nos Fercher, 14eg o Dachwedd, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn Neuadd Pontargothi. Cyn dechrau’r cyfarfod, cyflwynwyd siec o £750 i Gronfa Ffrindiau Ysbyty Llanymddyfri gan Gadeirydd y Sir am y flwyddyn diwethaf; Mrs Mared Williams yn dilyn y Gymanfa Ganu yn ystod yr haf. Cyflwynwyd siec o £7260 hefyd i’r CGD Society drwy lawr teulu Nia Wyn Thomas, cyn Aelod y Sir a gollodd ei bywyd yn 2017. Codwyd y swm yma drwy werthu tocynnau raffl, y Gymanfa Ganu a hefyd noson o hwyl a gemau gan y Llysgenhadon.

Miss Carys Thomas, San Ishmael cafodd ei hethol yn Gadeirydd Sir am 2018-2019 gyda Mr Iestyn Owen, Capel-Arthne yn Is-gadeirydd am y flwyddyn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn i Mrs Mared Williams am ei gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf fel Cadeirydd y Sir.

Mrs Jean Lewis cafodd ei ethol fel Llywydd y Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ethol fel Is-Lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy a diolch yn fawr iawn i Mr Arwyn Davies am ei gwaith a’i ymroddiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel Llywydd ar y Sir.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn enillwyr o Gwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y flwyddyn 2017-2018.

Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2017-2018 hefyd.

Latest News