Ffair Aeaf 2018

Llwyddiant i C.Ff.I Sir Gâr yn y Ffair Aeaf

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Barnu Carcas Wŷn, addurno Coeden Nadolig, Paratoi Oen, Torri Dofednod a Barnu Gwartheg Bîff ac Ŵyn Cigyddion yn ddiweddar. Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau i gyd a chafodd lwyddiant mawr iawn erbyn diwedd y deuddydd gyda C.Ff.I Sir Gâr yn gadael Llanelwedd gyda Thlws Pencampwriaeth Barnu Stoc y C.Ff.I am y Sir gyda’r nifer o bwyntiau yn y Barnu Stoc. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau yma, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith i helpu’r holl aelodau.

Dyma’r Canlyniadau:

Torri Dofednod: Lynwen Mathias o C.Ff.I Dyffryn Cothi oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Da iawn iddi am ddod yn 4ydd mewn cystadleuaeth o safon uchel iawn.

Addurno Coeden Nadolig: Heledd a Rhiannon Jones o Glwb Dyffryn Tywi cymerodd ran yn y gystadleuaeth yma. Da iawn iddynt hwy am ddod yn 6ed a diolch am eu gwaith gyda’r gystadleuaeth.

Paratoi Oen: Rhys Francis, C.Ff.I. Llanfynydd oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Rhys am ennill y gystadleuaeth, a braf iawn i weld sut gymaint o bobl yn cystadlu yn y gystadleuaeth hefyd.

Barnu Carcas Wŷn: Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi, Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Daniel Thomas, C.Ff.I Llanfynydd a Sïon Roberts, C.Ff.I Llangadog oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Daniel Thomas am ddod yn 3ydd yn yr adran dan 18 ac i Sïon Roberts am ddod yn 2ail yn yr Adran dan 16. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 3ydd safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Bîff: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Eirwyn Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi, Arwel Thomas, C.Ff.I San Clêr, a Tomos Griffiths a Nia Thomas o C.Ff.I San Ishmael. Llongyfarchiadau i Nia Thomas am ddod yn 3ydd ac i’r tîm am ddod yn 5ed.

Barnu Ŵyn: Ifor Jones, C.Ff.I Llanllwni, Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo, Henry Bennett, C.Ff.I San Ishmael a Sïon Roberts, C.Ff.I Llangadog cynrychiolodd y Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Ifor Jones am ddod yn 3ydd yn yr adran dan 26, ac i Henry Bennett am ennill yn yr adran dan 18. Llongyfarchiadau hefyd i’r pedwar am sicrhau bod y tîm yn ennill fel tîm.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd am eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Latest News