Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Cymru

Ar ddydd Sadwrn, 23ain o Fawrth 2019, cynhaliwyd diwrnod Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Cymru i fyny ar Faes y Sioe, Llanelwedd. Yn ystod y diwrnod, daeth cannoedd o aelodau o amgylch Cymru i gystadlu yn y cystadlaethau Siarad Cyhoeddus, ynghyd a’r gystadleuaeth Cais am Swydd a hefyd dawnsio ballroom.

Siarad Cyhoeddus Saesneg
Megan Bryer (Dyffryn Tywi), Gwenno Roberts a Betsan Campbell (Llanfynydd) oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ddarllen. Llongyfarchiadau i’r tîm yma am ddod yn 3ydd. Yn yr Adran Iau, Sion Roberts, Aled Thomas (Llangadog) a Nia Thomas (St. Ishmaels) oedd yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau i’r tîm yma hefyd am ddod yn 3ydd. Sioned Raymond, Efa Jones (Llanfynydd), Cerys Thomas (Dyffryn Tywi) a Celyn Yate (St. Ishmaels) oedd y bedair oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ganol. Da iawn i’r bedair am eu hymdrech. Yn yr Adran Hŷn, Mared Evans, Fiona Phillips, Cadi Evans (Penybont), Iestyn Owen (Capel-Arthne) a Sara Roberts (Llanfynydd) oedd yn cynrychioli’r Sir. Da iawn i’r tîm a’r holl aelodau am eu gwaith caled yn yr Adran Saesneg.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg
Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Adran Gymraeg, gyda’r aelodau yn sicrhau mai Sir Gâr oedd y Ffederasiwn Buddugol yn y Bedair Adran Siarad Cyhoeddus Cymraeg.

Gwenno Roberts (Llanfynydd), Megan Bryer (Dyffryn Tywi) a Lois Davies (Llangadog) oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ddarllen. Llongyfarchiadau iddynt am ddod i’r brig yn yr Adran yma. Yn yr Adran Iau, Lowri Powell (Penybont), Ffion Anderson a Lowri Anderson (Llanddarog) oedd yn cynrychioli’r Sir. Da iawn i’r tîm am eu hymdrech. Roedd y tîm oedd yn cynrychioli Sir Gâr yn yr Adran Ganol yn fuddugol yn eu hadran nhw. Llongyfarchiadau i Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Lleu Pryce a Cadi Evans (Penybont) am eu gwaith ardderchog. 1af oedd canlyniad yr Adran Hŷn hefyd. Llongyfarchiadau i Sara Non Thomas (Llanfynydd), Sulwen Richards (Dyffryn Cothi) a Owain Davies (Llanllwni) am ennill eu hadran nhw. Llongyfarchiadau hefyd i Owain am ennill y wobr i’r Unigolyn Gorau yn yr Adran Hŷn. Llongyfarchiadau gwresog i bawb am sicrhau fod y Darian am yr Adran Gymraeg yn dod nôl i Sir Gâr.

Cais am Swydd
Angharad Thomas (Dyffryn Tywi) oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth Cais am Swydd. Mae’r gystadleuaeth yma yn gofyn i gystadleuwr i ddewis hysbyseb swydd eu hunain i wneud cais am, ac yna yna bydd gofyn i’r cystadleuwyr i fynychu cyfweliad fydd yn cynnwys cwestiynau penodol am y swydd yr ymgeisir amdano a gofynion perthnasol sy’n ymwneud â’r hysbyseb. Llongyfarchiadau i Angharad am ddod yn 2ail yn y gystadleuaeth.

Diolch yn fawr iawn i’r holl aelodau am eu gwaith a’i hymdrech yn cynrychioli’r Sir. Hefyd, mae’n rhaid diolch yn fawr iawn i’r hyfforddwyr am eu gwaith i helpu’r aelodau gyda’i chyflwyniadau.

Latest News