Chwaraeon y Sir

Cynhaliwyd Noson Chwaraeon y Sir yn ddiweddar ar Gyfleusterau Chwaraeon Tregib, Llandeilo. Bu cystadlu brwd gydol y noson rhwng aelodau’r Sir wrth iddynt chwarae gemau Hoci, Pêl-droed, Pêl-rwyd, Rygbi Cyffwrdd a Rownderi.

Yn yr Hoci i Ferched gwelwyd 6 tîm yn cystadlu. Ar ôl sawl gem agos iawn gwelwyd tîm C.Ff.I Llanfynydd a C.Ff.I Llandeilo yn dod i’r brig. Gwelwyd gemau cyffroes draw ar y cae pêl-droed hefyd ble roedd 6 tîm yn brwydro yn erbyn eu gilydd yn y gystadleuaeth Pêl Droed 5 bob ochr i Fechgyn. Ar ddiwedd y cystadlu, C.Ff.I Llanllwni a C.Ff.I Sanclêr gyrhaeddodd y ffeinal lle gwelwyd C.Ff.I Sanclêr yn curo C.Ff.I Llanllwni 1-0.

Y gystadleuaeth Pêl-rwyd Cymysg gymrodd le yn y Neuadd Chwaraeon gyda 7 tîm yn cystadlu. Ar ôl gemau cryf yn y ddau grŵp, C.Ff.I Penybont a C.Ff.I Capel Iwan gyrhaeddodd y ffeinal, gyda C.Ff.I Penybont yn cipio’r fuddugoliaeth yn amser ychwanegol gyda sgôr o 1-0.

Braf oedd gweld llawer o aelodau iau y Sir yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Rownderi Cymysg gyda 14 tîm yn cystadlu. Gwelwyd llawer o gemau cystadleuol a chyffrous gyda C.Ff.I Dyffryn Tywi a C.Ff.I Cwmann yn cyrraedd y ffeinal, gyda C.Ff.I Dyffryn Tywi yn dod i’r brig.

Aelodau iau y Sir oedd hefyd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg, gyda C.Ff.I Llannon, C.Ff.I Llanllwni a Thîm Swyddfa, sef tîm cymysg o aelodau gwahanol glybiau Ffermwyr Ifainc y Sir, yn cystadlu. C.Ff.I Llannon ennillodd y gystadleuaeth ar ôl y gemau i gyd.

Pob lwc i’r aelodau i gyd fydd yn cystadlu yn y cystadlaethau uchod ac yn cynrychioli’r Sir yn Niwrnod Chwaraeon Cymru ar y 16eg o Fehefin yn Aberystwyth.

Yr wythnos ganlynol i’r Noson Chwaraeon cynhaliwyd gemau Rygbi ‘Touch’ i Ferched a Rygbi 7 Bob Ochr i Fechgyn ar gaeau chwarae Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin.

2 tîm oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ i Ferched sef Dyffryn Cothi a Sanclêr. Gwelwyd gêm gystadleuol ac o safon da, gyda Dyffryn Cothi yn ennill y gêm.

Yn y gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr i Ddynion, roedd 5 tim yn cystadlu – Tîm cymysg C.Ff.I Llanfynydd, C.Ff.I Llangadog a C.Ff.I Llandeilo, C.Ff.I San Ishmael, tîm cymysg C.Ff.I Capel Iwan a C.Ff.I Cynwyl Elfed, C.Ff.I Sanclêr a thîm cymysg C.Ff.I Llanllwni a C.Ff.I Cwmann. Ar ddiwedd y noson, tîm cymysg C.Ff.I Llanfynydd, C.Ff.I Llangadog a C.Ff.I Llandeilo oedd yn fuddugol, heb golli dim un gêm. Pob lwc i’r aelodau a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth Rygbi 7 Bob Ochr yn y Sioe Frenhinol.

Llongyfarchiadau a diolch i bob aelod am gystadlu ac am gynrychioli eich clybiau. Hoffwn ddiolch i’r swyddogion a’r dyfarnwyr i gyd am gadw trefn ar y ddwy noson ac hefyd i Gyfleusterau Chwaraeon Tregib a Chlwb Rygbi Cwins Caerfyrddin am adael i ni ddefnyddio’r cyfleusterau. \lsdpr

Latest News