Cyfarfod Blynyddol y Sir 2019

Nos Fercher, 25ain o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn Neuadd Pontargothi. Cyn dechrau’r cyfarfod, cyflwynwyd siec o £1200 i Dir Dewi gan Gadeirydd y Sir am y flwyddyn ddiwethaf; Miss Carys Thomas yn dilyn y Noson Garolau yn Rhagfyr 2018 a’r Gymanfa Ganu yn ystod yr haf. Cyflwynwyd siec o £11,150 hefyd i’r DPJ Foundation gan Lysgenhadon a Chadeirydd y Sir. Codwyd y swm yma drwy noson Twrci Bingo, Noson hwyl a gemau a hefyd sialens y tri chopa Cymru nol ar ddechrau’r haf..

Mr Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne cafodd ei hethol yn Gadeirydd Sir am 2019-2020 gyda Mr Hefin Evans, C.Ff.I Capel Iwan yn Is-gadeirydd am y flwyddyn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn i Miss Carys Thomas am ei gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf fel Cadeirydd y Sir. Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi ei hethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Siôn Evans, C.Ff.I Llanllwni yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gyda Sian Williams, C.Ff.I Llangadog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Mrs Jean Lewis gafodd ei ail-ethol fel Llywydd y Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ail-ethol fel Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy ac rwy’n siŵr bydd y ddau yn parhau i gefnogi gweithgareddau’ Mudiad yn y Sir dros y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn enillwyr o Gwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y flwyddyn 2018-19 a hynny am yr ail flwyddyn o’r bron.

Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd  a Chlwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2019-2020 hefyd.

Latest News