Eisteddfod CFFI Sir Gaerfyrddin 2019

Eto eleni fu cystadlu brwd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin yn Eisteddfod Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ar nos Wener y 11eg, nos Wener 18fed a Dydd Sadwrn 19eg o Hydref. Ar ôl dwy noson a diwrnod o adloniant o safon uchel iawn, C.Ff.I Penybont cipiodd darian yr Eisteddfod am y chweched tro yn olynol. Llongyfarchiadau i’r clwb a hefyd i C.Ff.I Llanddarog am ddod yn ail, ac i C.Ff.I Dyffryn Cothi a C.Ff.I Dyffryn Tywi am ddod yn gydradd gyntaf yn yr adran waith cartref ac yn rhannu tarian Elonwy Phillips.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am ei gwasanaeth. Fu Meinir Jones Parry yn beirniadu yr adran gerdd, Bronwen Morgan yn y llefaru, Cefin Vaughan yn yr Adran Ysgafn, Caryl Edwards y ddawns disgo, Myfanwy Rees yn y Dawnsio Gwerin a Heiddwen Tomos ac Eurfyl Lewis yn yr Adran Gwaith Cartref.

Ein llywyddion ar gyfer yr Eisteddfod eleni oedd Dyfan James ar y nos Wener gyntaf, Brian ac Ann Walters ar gyfer yr ail nos Wener, yna Llinos Jones ar gyfer y Dydd Sadwrn. Diolch yn fawr iddynt am ei geiriau pwrpasol o’r llwyfan ac am eu rhoddion hael tuag at gyllid y Mudiad yn Sir Gâr.

Bum yn ffodus iawn o gael Elin Rees yn gyfeilydd yn yr Eisteddfod eleni eto. Rydym yn diolch iddi am ei gwasanaeth a hefyd i’r unigolion arall fu’n cyfeilio i’r aelodau. Diolch hefyd i’r sawl fu’n arwain yn yr Eisteddfod eleni – Aled Thomas, Iestyn Owen, Hefin Evans, Sion Evans, Angharad Thomas a Carwyn Jones. Diolch yn fawr hefyd i bawb oedd yn gweithio tu cefn llwyfan ac wrth y drws gyda Swyddogion a ffrindiau eraill y Mudiad.

Mae ein diolch yn fawr i’n cofiaduron oedd wrthi’n gofalu am y sgoriau. Diolch i Jane Morgan, Marian Thomas, Angela Isaac ac hefyd i Llinos Jones fu hefyd wrthi yng ngofal y tystysgrifau. Diolch yn fawr hefyd i Dylan Bowen oedd wrthi yng ngofal y Sain a’r Golau.

Eleni, fe wnaeth un o arweinwyr C.Ff.I Llanddarog, Nia Thomas, gomisiynu Mari Thomas i greu coron arbennig er cof am ei rhieni, Olwen a John Thomas. Rydym yn ddiolchgar iawn i Nia am y rhodd yma i’r Sir. Enillydd cyntaf y goron yma oedd Llysgenhades y Sir, Angharad Thomas o C.Ff.I Dyffryn Tywi. Cafodd cerflun cyfoes ei roi gan gyn-Gadeirydd y Sir, Carys Thomas i Angharad â greuwyd gan Alan Jones a’i ferch, Lowri Jones. Enillydd y gadair eleni oedd Ceri Davies o C.Ff.I Dyffryn Cothi. Roedd y gadair yn rhoddedig eleni gan Gadeirydd y Sir, Iestyn Owen. Cafodd y gadair yma ei greu gan aelod o C.Ff.I Capel-Arthne, Owen Phillips. Llongyfarchiadau i Angharad a Ceri, a diolch i bawb a gymrodd rhan yn y Seremoni, yn enwedig i Jean Lewis, Llywydd y Sir am redeg y seremoni yn hwylus iawn.

Diolch i C.Ff.I Penybont am stiwardio dros yr Eisteddfod gyfan a diolch i W D Lewis, All Pump Services a Chyfrifwyr LHP am noddi’r digwyddiad. �

Dyma ganlyniadau’r Eisteddfod:

Cystadleuthau Llwyfan

Unawd Offerynnol

 1. Dafydd Owen, C.Ff.I Llanddarog
 2. Alpha Evans, C.Ff.I Cwmann
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Unawd Alaw Werin

 1. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Canu Emyn

 1. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan
 2. Heledd Thomas, C.Ff.I Llangadog
 3. Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd

Sgets

 1. C.Ff.I Penybont
 2. =2.  C.Ff.I Llanymddyfri
 3. =2.  C.Ff.I Llanllwni

Dawnsio Gwerin

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Llanllwni

Ensemble Offerynnol

 1. C.Ff.I Llanddarog
 2. C.Ff.I Penybont

Ar y Newyddion

 1. C.Ff.I Llanllwni
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Penybont

Cân Gyfoes

 1. C.Ff.I Dyffryn Cothi

Côr Cymysg

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanddarog
 3. C.Ff.I Dyffryn Cothi, Llanfynydd, Llangadog & Llanymddyfri

Unawd 16 neu iau

 1. Elan Jones, C.Ff.I Cwmann
 2. Lowri Voyle, C.Ff.I Llanddarog
 3. Elin Thomas, C.Ff.I Llanddarog

Llefaru 18 neu iau

 1. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont
 2. Glasnant Jenkins, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Esther Defis, C.Ff.I Capel Iwan

Unawd 21 neu iau

 1. Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd
 2. Non Roberts, C.Ff.I Llangadog
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Llefaru 21 neu iau

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Unawd 26 neu iau

 1. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Llefaru 26 neu iau

 1. Owain Davies, C.Ff.I Llanllwni
 2. Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Nia Davies, C.Ff.I San Clêr

Deuawd 26 neu iau

 1. Mari a Cadi James, C.Ff.I Llangadog
 2. Elin Thomas a Lowri Voyle, C.Ff.I Llanddarog
 3. Carwen George a Carys Haf, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Dawns Disgo

 1. C.Ff.I Llannon
 2. C.Ff.I Cwmann
 3. C.Ff.I Llanymddyfri

Parti Llefaru 26 neu iau

 1. C.Ff.I Llanddarog
 2. C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. C.Ff.I Penybont

Meimio i Gerddoriaeth

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llangadog
 3. C.Ff.I Llanllwni

Ymgom

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi

‘Sgen ti Dalent?

 1. Hanna Thomas a Catrin Daniel, C.Ff.I Llanllwni
 2. Owain Davies, C.Ff.I Llanllwni
 3. Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog

Monolog

 1. Lleu Pryce, C.Ff.I Penybont
 2. Deian Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

 1. Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd
 2. Ceulyn Davies, C.Ff.I Hendygwyn

=3.  Hannah Richards, C.Ff.I Penybont

=3.  Lowri Voyle, C.Ff.I Llanddarog

Ensemble Lleisiol

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Penybont
 3. C.Ff.I Llanddarog

Deuawd neu Driawd Ddoniol

 1. Hefin Jones, Ifor Jones a Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 2. Osian Davies a Edryd Davies, C.Ff.I Capel Iwan
 3. Carwyn Jones, Jac Davies a Tomos Jameson, C.Ff.I Penybont

Parti Deusain

 1. C.Ff.I Llanddarog
 2. C.Ff.I Penybont Merched
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Gwaith Cartref

Rhyddiaith

 1. Angharad Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 2. Carys Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri
 3. Ffion Anderson, C.Ff.I Llanddarog

Cerdd

 1. Ceri Davies, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Alpha Evans, C.Ff.I Cwmann
 3. Sioned Bowen, C.Ff.I Llanllwni

Cystadleuaeth i aelodau 26 neu iau

 1. Fiona Phillips, C.Ff.I Penybont
 2. Sulwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Cerys Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau

 1. Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd
 2. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. Hannah Jones, C.Ff.I Llangadog

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau

 1. Hywel Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Gruff Jones, C.Ff.I Llangadog
 3. Lois Davies, C.Ff.I Llangadog

Brawddeg

 1. Lleu Pryce, C.Ff.I Penybont
 2. Caeo Pryce, C.Ff.I Penybont
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Ffotograffiaeth

 1. Aled Havard, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 2. Elan Thomas, C.Ff.I Penybont
 3. Jack Davies, C.Ff.I Llangadog

Limrig

 1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 2. Lowri Elen Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. Gwenann Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Celf

 1. Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo
 2. Lowri Elen Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. Gwenann Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cywaith Clwb

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. C.Ff.I Llanllwni

Latest News