C.Ff.I Sir Gâr yn y Ffair Aeaf 2019

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Barnu Carcas Wŷn, addurno Torch Nadolig, creu Calendr Adfent, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr a Barnu Gwartheg Bîff ac Ŵyn Cigyddion yn ddiweddar.  Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau i gyd a gwelwyd llwyddiant i nifer o’r aelodau, ac erbyn diwedd y deuddydd roedd C.Ff.I Sir Gâr yn bedwerydd dros y cystadlaethau i gyd. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau yma, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith i helpu’r holl aelodau.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Carcas Wŷn: Ffion Rees, C.Ff.I Llanfynydd, Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael, Sion Roberts a Shon Jones, C.Ff.I Llangadog oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Tomos Griffiths am ddod yn 3ydd yn yr adran dan 21 ac i Sion Roberts am ennill yr adran dan 18. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 2il safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Cigyddion: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni, Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Rhys Jones, C.Ff.I Llannon a Lewis Gibbin, C.Ff.I Hendy-gwyn. Llongyfarchiadau i Lewis Gibbin am ennill yr adran dan 16.

Barnu Ŵyn Cigyddion: Steffan Thomas, Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael a Ryan Lee, C.Ff.I Hendy-gwyn oedd y cynrychiolwyr y Sir yn y gystadleuaeth yma. Da iawn iddynt am gystadlu a diolch am eu gwaith gyda’r gystadleuaeth.

Trimio Oen: Rhys Francis o C.Ff.I Llanfynydd oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau iddo am sicrhau’r 2il safle yn y gystadleuaeth.

Addurno Torch Nadolig: Lowri Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau mawr iddi am ennill y gystadleuaeth a oedd o safon uchel.

Creu Calendr Adfent: Yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Jasmine Emerick o C.Ff.I Llangadog. Diolch iddi am ei gwaith yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth.

Torri Cyw Iâr yn ddarnau: Llongyfarchiadau mawr i Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma, am ennill y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd am eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Latest News