AGM Y SIR

Nos Fercher, 7fed Hydref, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn wahanol iawn i’r arfer, a hynny ar Zoom.

Mr Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne cafodd ei ail-ethol yn Gadeirydd Sir am 2020-2021 gyda Mr Hefin Evans, C.Ff.I Capel Iwan yn cael ei ail-ethol fel Is-gadeirydd am y flwyddyn. Diolchwyd i’r ddau am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan ddymuno’n dda am y flwyddyn oedd i ddod.

Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi ei ail-ethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Siôn Evans, C.Ff.I Llanllwni yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid am flwyddyn arall gyda Sian Williams, C.Ff.I Llangadog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Mrs Jean Lewis gafodd ei ail-ethol fel Llywydd y Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ail-ethol fel Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy ac rwy’n siŵr bydd y ddau yn parhau i gefnogi gweithgareddau’ Mudiad yn y Sir dros y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn enillwyr o Gwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y flwyddyn 2019-20 a hynny am y trydedd flwyddyn o’r bron. Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2019-2020 hefyd.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd iawn i bawb, ac yn enwedig i’n haelodau a’n Clybiau yn ogystal â’r Sir gyda gweithgareddau a chystadlaethau wedi eu gohirio. Er hyn, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod nifer o’n haelodau wedi mynd ati i gefnogi nifer fawr o aelodau yn eu Cymunedau lleol i siopa bwyd a chasglu meddyginiaeth.

Symudwn ymlaen i weld sut fydd y misoedd nesaf yn dod i ben, a hyderwn gyda’n gilydd bydd dyfodol llewyrchus i ni gyd yn Fudiad y Ffermwyr Ifanc.

Latest News