Eisteddfod Rithiol C.Ff.I Sir Gâr 2021

Am y tro cyntaf erioed eleni, cynhaliwyd Eisteddfod Rithiol. Ar ôl derbyn nifer o geisiadau ar draws yr holl adrannau, C.Ff.I Penybont oedd yn fuddugol, gyda C.Ff.I Llanddarog yn ail. C.Ff.I Penybont oedd hefyd yn fuddugol yn yr adran gwaith cartref.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth.

Adran Gerdd: Alaw Llwyd Owen

Adran Lefaru: Nia Wyn Tudor

Adran Ysgafn: Eurfyl Lewis

Adran Gwaith Cartref: Dafydd Vaughan

Y Gadair a’r Goron: Osian Wyn Owen

Enillydd y Goron am eleni yw Sioned Howells a Sioned hefyd yw enillydd y Gadair am eleni. Llongyfarchiadau iddi am wneud y dwbl. Fe ddaeth Sioned yn 1af yn y goron yn 2017 ac yn 2ail yn y goron yn 2016 a 2018. Mae Sioned Howells yn 21 mlwydd oed ac yn perthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni, lle mae wedi bod yn aelod ers 2011. Mae wedi cymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau fel aelod; megis Siarad Cyhoeddus, Rali’r Sir, Cystadleuaeth adloniant a’r Eisteddfod. Hi oedd Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr yn 2017. Roedd Sioned yn Prif Ferch yn Ysgol Bro Teifi yn 2017-18 ac mae erbyn hyn yn astudio i fod yn Fydwreigiaeth ym mhrifysgol Abertawe.

Dyma ganlyniadau’r Eisteddfod yn llawn:

Mae’r holl geisiadau i’w gweld ar ein sianel Youtube. Dilynwch y linc isod:

C.FF.I Sir Gâr / Carmarthenshire YFC – YouTube

Latest News