CCB CFFI SIR GAERFYRDDIN 2021

Nos Fercher, 29ain Medi 2021, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a hynny wyneb yn wyneb yn Neuadd Pontargothi.

Cyn dechrau’r cyfarfod cyhoeddodd Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir am 2019-20 a 2020-21 bod Her Seiclo’r 75 wedi codi £4350 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin a Leukaemia Research Appeal for Wales. Golygir hyn fod y tri yn cael £1450 yr un.

Mr Hefin Evans, cyn aelod CFfI Capel Iwan gafodd ei ethol fel Cadeirydd Sir am 2021-2022 gyda Mr Aled Thomas, CFfI Dyffryn Cothi yn cael ei ethol fel Is-gadeirydd am y flwyddyn. Diolchwyd i Mr Iestyn Owen am ei waith fel Cadeirydd Sir am 2019-20 a 2020-21.

Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Siôn Evans, CFfI Llanllwni ei ethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Ffion Medi Rees, CFfI Llanfynydd yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Sian Williams, CFfI Llangadog bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gyda Caryl Jones, CFfI Llanddarog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Llywydd CFFI Sir Gâr am eleni bydd Mr Elfyn Davies, Troed y Bryn, Ffarmers gyda Mr Colin Evans, Gwarwenallt, Bancyfelin yn Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy a diolchwyd i Mrs Jean Lewis, Neuadd, Trelech am ei gwaith fel Llywydd am y tair blynedd diwethaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd mai Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2020-2021 hefyd.

Edrychwn ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.

Latest News