EISTEDDFOD 2021

Braf oedd bod nôl eleni ar gyfer Eisteddfod CFFI Sir Gaerfyrddin, a hynny wyneb yn wyneb. Bu cystadlu brwd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin yn Eisteddfod Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ar Ddydd Sadwrn 23ain o Hydref 2021. Ar ôl dydd cyfan o adloniant o safon uchel iawn, C.Ff.I Llanllwni cipiodd darian yr Eisteddfod eleni. Llongyfarchiadau i’r clwb a hefyd i C.Ff.I Penybont am ddod yn ail, ac i C.Ff.I Llanllwni am gipio’r wobr gyntaf yn yr adran gwaith cartref hefyd.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am ei gwasanaeth. Bu Mr Gwyn Nicholas yn beirniadu’r Adran Gerdd, Mrs Lowri Jones yn yr Adran Llefaru, Mr Emyr Lloyd yn yr Adran Ysgafn, Eurfyl Lewis yn yr Adran Gwaith Cartref a Dr Mererid Hopwood am feirniadu’r cystadlaethau Rhyddiaith a Cherdd.

Ein llywydd ar gyfer yr Eisteddfod eleni oedd Mrs Ann Davies. Diolch yn fawr iddi am ei geiriau pwrpasol o’r llwyfan ac am ei rhodd hael tuag at gyllid y Mudiad yn Sir Gâr.

Bum yn ffodus iawn o gael Elin Rees yn gyfeilydd yn yr Eisteddfod eleni eto. Rydym am ddiolch iddi am ei gwasanaeth a hefyd i’r unigolion arall fu’n cyfeilio i’r aelodau. Diolch hefyd i’r sawl fu’n arwain yn yr Eisteddfod eleni – Hefin Evans, Sion Evans, Ffion Medi Rees ac Aled Thomas. Diolch yn fawr hefyd i bawb oedd yn gweithio tu cefn llwyfan ac wrth ddrysau’r fynedfa, yn gwerthu raffl ac wrth ofal y siop.

Mae ein diolch yn fawr i’n cofiaduron oedd wrthi’n gofalu am y sgoriau. Diolch i Marian Thomas a Angela Isaac a hefyd i Llinos Jones fu hefyd wrthi yng ngofal y tystysgrifau. Diolch yn fawr hefyd i Dylan Bowen, Mathew Jones ac Arwel Jones oedd wrthi yng ngofal y Sain a’r Golau.

Hoffwn ddiolch yn fawr i Nia Thomas o C.FF.I Llanddarog am gael defnyddio’r goron yn seremoni cadeirio eisteddfod C.FF.I Sir Gâr eleni eto. Enillydd y goron yma oedd Luned Jones o C.Ff.I Llanllwni. Cafodd coron ei roi gan Gadeirydd y Sir, Hefin Evans i Luned Jones â chreuwyd gan Dylan Bowen. Enillydd y gadair eleni oedd Alpha Evans o C.Ff.I Cwmann. Roedd y gadair yn rhoddedig eleni gan Gadeirydd y Sir, Hefin Evans. Cafodd y gadair yma ei greu gan Llyr Thomas. Llongyfarchiadau i Luned Jones a Alpha Evans, a diolch i bawb a gymrodd rhan yn y Seremoni, yn enwedig i Elfyn Davies, Llywydd y Sir am redeg y seremoni yn hwylus.

Yn ogystal â Seremoni Cadeirio Eisteddfod CFFI Sir Gâr 2021, cynhaliwyd Seremoni Gadeirio Eisteddfod Rithiol CFFI Sir Gâr a chafwyd ei gynnal nôl ym mis Mawrth 2021. Roedd hyn er mwyn clodfori gwaith Sioned Howells, CFFI Llanllwni a enillodd y Gadair a’r Goron. Cafodd anrheg ei roi o goron gan Lywydd y Sir 2020-21, Jean Lewis â greuwyd gan Dylan Bowen ac roedd cadair yn rhoddedig gan Gadeirydd y Sir 2020-21, Iestyn Owen a greuwyd hefyd gan Iestyn Owen.

Diolch i holl Swyddogion C.Ff.I Sir Gâr am stiwardio’r eisteddfod a diolch i Chyfrifiwr LHP, Cyfreithwr Ungoed-Thomas & King a David ac Anthony o Jin Talog am noddi’r digwyddiad.

Cystadleuthau Llwyfan

Unawd Offerynnol

 1. Dafydd Owen, C.Ff.I Llanddarog
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Unawd Alaw Werin

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Canu Emyn

 1. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Sgets

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3.  C.Ff.I Llangadog

Stori a Sain

 1. C.Ff.I Llanllwni
 2. C.Ff.I Penybont
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Cân Gyfoes

 1. C.Ff.I Capel Iwan

Unawd 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Fflur Williams, C.Ff.I Capel Iwan

Llefaru 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont
 3. Esther Defis, C.Ff.I Capel Iwan + Cai Williams, C.Ff.I Llanddarog

Unawd 21 neu iau

 1. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Llefaru 28 neu iau

 1. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Sara Elan Jones, C.Ff.I Cwmann
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Unawd 28 neu iau

 1. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Deuawd

 1. Daniel O’Callaghan a Phoebe Morgan, C.Ff.I Penybont
 2. Heledd Jones a Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Parti Llefaru

 1. C.Ff.I Llanllwni
 2. C.Ff.I Llangadog

Meimio i Gerddoriaeth

 1. C.Ff.I Capel Iwan – Glas Golau
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3. C.Ff.I Llangadog – Glas

‘Sgen ti Dalent?

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Monolog

 1. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

 1. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd

Deuawd neu Driawd Ddoniol

 1. Hefin Jones, Ifor Jones a Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Parti Unsain

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Llangadog Merched

Gwaith Cartref

Rhyddiaith

 1. Luned Jones, C.Ff.I Llanllwni
 2. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Cerdd

 1. Alpha Evans, C.Ff.I Cwmann
 2. Rhian Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Cystadleuaeth i aelodau 28 neu iau

 1. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau

 1. Elan Thomas, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau

 1. Angharad Daniel, C.Ff.I Llannon
 2. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Llyr Campbell, C.Ff.I LlanddaroG + Sion Campbell, C.Ff.I Llanddarog

Brawddeg

 1. Mari James, C.Ff.I Llangadog
 2. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog
 3. Caeo Pryce, C.Ff.I Penybont

Ffotograffiaeth

 1. Mari James, C.Ff.I Llangadog
 2. Cathrin Jones, C.Ff.I Llanllwni
 3. Nerys Jones, C.Ff.I Llanllwni

Limrig

 1. Sara Thomas, C.Ff.I Llanllwni
 2. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog
 3. Siriol Howells, C.Ff.I Llanllwni

Celf a Chrefft 28 neu iau

 1. Elan Thomas, C.Ff.I Penybont
 2. Siriol Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Ffion Campbell, C.Ff.I Llanddarog

Cyfansoddi Geiriau Cân

 1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Tarian Elonwy Phillips am y Gwaith Cartref:

 1. CFfI Llanllwni
 2.  CFfI Llanddarog
 3.  CFfI Penybont
 4.  CFfI Llangadog

Canlyniadau Terfynol Eisteddfod

 1. CFfI Llanllwni (Tarian Mr T Davies, Blaenteg)
 2.  CFfI Penybont (Tarian Nantybwla)
 3. CFfI Capel Iwan
 4. CFfI Llangadog
 5. CFfI Llanddarog

Latest News