Diwrnod Gwaith Maes y Sir 2022

Bu cystadlu brwd trwy gydol y dydd yn Niwrnod Gwaith Maes y Sir a gynhaliwyd ym Mart Caerfyrddin ac yn Maes y Sioe, Nantyci ar Ddydd Sadwrn 2il o Ebrill 2022.

Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmaels enillodd teitl Stocmon Hŷn y Flwyddyn gyda Elin Ludgate, C.Ff.I Llanfynydd yn ail, ac Angharad Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi a Sion Roberts, C.Ff.I Llangadog yn cydradd trydydd. Yn Stocmon Iau y Flwyddyn, Lewis gibbin, C.Ff.I Hendygwyn ar Daf daeth i’r brig yn y gystadleuaeth gyda Iwan Rhys Thomas, C.Ff.I San Ishmaels yn ail, Elan Thomas, C.Ff.I Penybont yn drydydd a Carys Morgans, C.Ff.I Llanfynydd yn bedwerydd. Bydd yr wyth yn mynd ymlaen i gynrychioli Sir Gâr ar lefel Cymru a phob lwc iddynt.

Bechgyn C.Ff.I Llanfynydd; Rhydian Davies, Rhys Jones a Sion Davies gipiodd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Codi Ffens Adran Hŷn gyda C.Ff.I Penybont yn cipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Codi Ffens Iau. Da iawn i Gilbert Roberts, Gwion Jones-Howells a Carwyn Thomas. Pob lwc i’r ddau dîm ar lefel Cymru.

Rhydian Davies, C.Ff.I Llanfynydd enillodd  tasg 1; Ieuan Harries, C.Ff.I Llannon enillodd tasg 2; Aled Jones, C.Ff.I Llanllwni enillodd tasg 3 a Katia Rose, C.Ff.I Llannon enillodd tasg 4 Sgiliau Peiriannau Fferm. Pob lwc i’r pedwar ar lefel Cymru.

Llongyfarchiadau i Harri Williams a Lloyd Thomas o C.Ff.I Dyffryn Cothi a enillodd y gystadleuaeth Fferm Ffactor Iau. Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne enillodd y gystadleuaeth Arwerthu.  Yn y gystadleuaeth Arddangosfa Ciwb, C.Ff.I Llanllwni ddaeth i’r brig. Pob lwc i’r aelodau yma wrth iddynt gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru.

Yn y gystadleuaeth Saethu Clai, Hywel Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi ddaeth i’r brig yn yr adran Dan 17, Martha Sauro, C.Ff.I Llanelli ddaeth yn gyntaf yn yr adran Dan 28 i Ferched a Rhys Meirion Evans, C.Ff.I San Cler cipiodd y wobr gyntaf yn yr adran Dan 28 i Fechgyn. Fydd yr aelodau yma yn cynrychioli Sir Gâr ar lefel Genedlaethol a phob lwc iddynt.

Diolch i bawb wnaeth helpu gyda’r stiwardio. Mae’n rhaid diolch i Mr Euros Jones, Mr Grant Hartman, Mr Lloyd Howells, Mr Dylan Jones a Mr Ioan Jones am gael defnyddio eu stoc i’r Stocmon hefyd. Diolch hefyd i Gwili Jones, Dalton’s ATVs, T Alun Jones ac i Wynnstay am gael defnyddio eu peiriannau, trelars a gatiau i’r Sgiliau Peiriannau Fferm. Diolch enfawr i’r beirniaid am eu gwaith diflino trwy gydol y dydd.

Latest News