Eisteddfod 2022

Braf oedd bod nôl eleni ar gyfer Eisteddfod CFFI Sir Gaerfyrddin, a hynny wyneb yn wyneb. Bu cystadlu brwd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin yn Eisteddfod Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr dros dwy noson a un diwrnod, Nos Wener yr 14eg, Nos Wener y 21ain, a Ddydd Sadwrn yr 22ain o Hydref 2022. Ar ôl dwy noson a un diwrnod o adloniant o safon uchel iawn, C.Ff.I Penybont cipiodd darian yr Eisteddfod eleni. Llongyfarchiadau i’r clwb a hefyd i C.Ff.I Capel Iwan am ddod yn ail, ac i C.Ff.I Llanllwni am gipio’r wobr gyntaf yn yr adran gwaith cartref hefyd.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am ei gwasanaeth. Bu Siw Jones yn beirniadu’r Adran Gerdd, Ann Davies yn yr Adran Llefaru, Einir Ryder yn yr Adran Ysgafn, Jennifer Maloney yn yr Adran Ddawns, Wyn Thomas yn yr Adran Gwaith Cartref a Geraint Roberts am feirniadu’r cystadlaethau Rhyddiaith a Cherdd.

Ein llywydd ar gyfer yr Eisteddfod eleni oedd Mr Cefin Campbell ar y 14eg, Mr Emyr Jones ar y 21ain a Mr Meirion Owen ar y 22ain. Diolch yn fawr iddyn am eu geiriau pwrpasol o’r llwyfan ac am eu rhodd hael tuag at gyllid y Mudiad yn Sir Gâr.

Bum yn ffodus iawn o gael Mrs Elin Howells fel cyfeilydd swyddogol yn yr Eisteddfod eleni eto. Rydym am ddiolch iddi am ei gwasanaeth a hefyd i’r unigolion arall fu’n cyfeilio i’r aelodau. Diolch hefyd i’r sawl fu’n arwain yn yr Eisteddfod eleni – Aled Thomas, Sion Evans, Ffion Rees, Mared Evans a Ioan Harries. Diolch yn fawr hefyd i bawb oedd yn gweithio tu cefn llwyfan ac wrth ddrysau’r fynedfa, yn gwerthu raffl ac wrth ofal y siop.

Mae ein diolch yn fawr i’n cofiaduron oedd wrthi’n gofalu am y sgoriau. Diolch i Marian Thomas a Angela Isaac a hefyd i Llinos Jones fu hefyd wrthi yng ngofal y tystysgrifau. Diolch yn fawr hefyd i Dylan Bowen, Mathew Jones ac Arwel Jones oedd wrthi yng ngofal y Sain a’r Golau.

Hoffwn ddiolch yn fawr i Nia Thomas o C.FF.I Llanddarog am gael defnyddio’r goron yn seremoni cadeirio eisteddfod C.FF.I Sir Gâr eleni eto. Enillydd y goron yma oedd Sioned Bowen o C.Ff.I Llanllwni. Cafodd coron ei roi gan Llywydd y Sir, Elfyn Davies i Sioned Bowen â chreuwyd gan Hefin Jones. Enillydd y gadair eleni oedd Carwen Richards o C.Ff.I Dyffryn Cothi. Roedd y gadair yn rhoddedig eleni gan Gadeirydd y Sir, Aled Thomas. Cafodd y gadair yma ei greu gan Dai Thomas. Llongyfarchiadau i Sioned Bowen a Carwen Richards, a diolch i bawb a gymrodd rhan yn y Seremoni, yn enwedig i Elfyn Davies, Llywydd y Sir am redeg y seremoni yn hwylus.

Diolch i holl Swyddogion C.Ff.I Sir Gâr am stiwardio’r eisteddfod a diolch i Hafan Holistaidd, y Cyfriethwyr Morgan LaRoche a Undeb Amaethwyr Cymru am noddi’r digwyddiad.

Dyma canlyniadau’r Eisteddfod:

Cystadleuthau Llwyfan

Unawd Offerynnol

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Dafydd Owen, C.Ff.I  Llanddarog
 3. Alaw Evans, C.Ff.I Capel Iwan

Unawd Alaw Werin

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont

3.   Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Canu Emyn

 1. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Dafydd Evans, C.Ff.I San Ishmael

Sgets

 1. C.Ff.I San Ishmael
 2. C.Ff.I Capel-Arthne
 3.  C.Ff.I Cynwyl Elfed

Stori a Sain

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cân Gyfoes

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I  Llanddarog

Unawd 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Gwenllian Jones, C.Ff.I Capel-Arthne

Llefaru 16 neu iau

 1. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Alaw Evans, C.Ff.I Capel Iwan
 3. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont

Unawd 21 neu iau

 1. Lisa Davies, C.Ff.I Llanddarog

Llefaru 28 neu iau

 1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Unawd 28 neu iau

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan

Deuawd

 1. Hannah Richards a Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Alaw Evans a Luned Defis, C.Ff.I Capel Iwan
 3. Heledd Jones a Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Parti Llefaru

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Meimio i Gerddoriaeth

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Llangadog
 3. C.Ff.I Llanllwni

Stand-yp 28 neu iau

 1. Owain Davies, C.Ff.I Llanllwni
 2. Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog
 3. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Cyflwyniad Dramatig 28 neu iau

 1. Olwen Roberts a Tomos Morgans, C.Ff.I Penybont

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Dafydd Evans, C.Ff.I San Ishmael
 3. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont

Kennedy McKee, C.Ff.I Llannon

Deuawd neu Driawd Ddoniol

 1. Mared Evans, Carwyn Jones a Tomos Jameson, C.Ff.I Penybont
 2. Hefin Jones, Ifor Jones a Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Carwen Richards, Deian Thomas a Medwen Williams, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Parti Deulais 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanddarog
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Côr Cymysg 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanddarog

Ensemble Lleisiol 28 neu iau

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Penybont
 3. C.Ff.I Llangadog

Adran Ddawns

Dawns Creadigol 28 neu iau

 1. C.Ff.I Llannon
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. C.Ff.I Llandovery

Dawnsio Gwerin 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Cynwyl Elfed

Gwaith Cartref

Rhyddiaith

 1. Sioned Bowen, C.Ff.I Llanllwni
 2. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Erin Davies, C.Ff.I Llanllwni

Cerdd

 1. Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth i aelodau 28 neu iau

 1. Sulwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog
 3. Elen Medi Jones, C.Ff.I Cwmann

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Nerys Jones, C.Ff.I Llanllwni
 3. Martha Morgan, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Catrin Thomas, C.Ff.I Llanddarog
 3. Kaitlyn Thomas, C.Ff.I Cynwyl Elfed

Brawddeg

 1. Sara Brown, C.Ff.I Cynwyl Elfed
 2. Lynwen Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Lleu Pryce, C.Ff.I Penybont

Ffotograffiaeth

 1. Ifan Davies, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Sion Davies, C.Ff.I Llanllwni
 3. Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Limrig

 1. Miriam Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Meleri Lloyd, C.Ff.I Capel-Arthne
 3. Ieuan Rees, C.Ff.I Llanllwni

Dawns TikTok 28 neu iau

 1. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. C.Ff.I Llangadog
 3. C.Ff.I Dyffryn Tywi

Tarian Elonwy Phillips am y Gwaith Cartref:

 1. CFfI Llanllwni
 2.  CFfI Penybont
 3.  CFfI Dyffryn Cothi
 4.  CFfI Dyffryn Tywi

Canlyniadau Terfynol Eisteddfod

 1. CFfI Penybont (Tarian Mr T Davies, Blaenteg)
 2. CFfI Capel Iwan (Tarian Nantybwla)
 3. CFfI Dyffryn Cothi
 4. CFfI Llanddarog
 5. CFfI Llanllwni

Latest News