Ffurflen Caniatad Rhieni

 • Mae'r ffurflen hon i'w llenwi gan Riant neu Warcheidwad yr aelod a enwir uchod sydd o dan 18 mlwydd oed ar 01/09/2015. Mae’n caniatáu i’r aelod hwnnw fynychu’r digwyddiadau a restrir ar raglen y Clwb/Sir/CFfI Cymru, a bydd y swyddogion perthnasol yn gyfrifol am oruchwylio’r aelod hwnnw, pan na fydd y rhiant yn bresennol.

  Bydd y CFfI yn cymryd cyfrifoldeb am redeg ei holl raglen yn ddiogel; byddir yn cyfranogi yn unol â Pholisi Diogelu Plant a Phobl Ifanc y sefydliad. Mewn achos o ddamwain yn ymwneud ag aelod sydd o dan 18 oed, bydd y sefydliad yn cysylltu â’r rhiant a/neu’r swyddogion perthnasol.

 • Manylion Doctor

 • Os atebwch ‘ie’ i unrhyw un o’r canlynol, ychwanegwch fanylion yn y blwch os gwelwch yn dda.

  A yw’r cyfranogwr a enwir erioed wedi dioddef o unrhyw un o’r cyflyrau canlynol: Clefyd Siwgr, Asthma, poenau mislif difrifol, Meigryn, Epilepsi, neu unrhyw salwch arall?

  A oes gan y cyfranogwr a enwir alergedd i unrhyw beth (e.e. gwrthfiotigau, penisilin, elastoplast, aspirin neu unrhyw foddion o’r fath, unrhyw fwyd penodol ayyb)?

  A yw’r cyfranogwr a enwir yn cael unrhyw driniaeth feddygol neu’n cael unrhyw foddion trwy bresgripsiwn?

  A oes gan y cyfranogwr unrhyw anableddau, anghenion ychwanegol a/neu anawsterau ymddygiad?

  Manylion unrhyw foddion a gymerir, yn cynnwys amledd ac unrhyw sgil effeithiau perthnasol?

  A oes gan y cyfranogwr unrhyw anghenion ychwanegol? (Deiet, mynediad i gadair olwyn ac ati).

  Unrhyw wybodaeth berthnasol arall

 • Rwyf yn caniatáu i luniau o’m plentyn i ymddangos mewn cylchgronau & papurau lleol eraill.

 • Gwybodaeth a manylion cyswllt mewn argyfwng

 • Mae’r wybodaeth feddygol yn gywir hyd y gwn i, ac mewn achos o salwch neu ddamwain y bydd angen triniaeth mewn ysbyty ar eu cyfer, deallaf y bydd y person cyfrifol yn y Clwb/Sir yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â mi. Mewn argyfwng, bydd meddygon/llawfeddygon yn gwneud y penderfyniad ynglŷn â’r driniaeth angenrheidiol heb fy nghaniatâd.

  Rwyf wedi darllen a deall y wybodaeth sydd ynghlwm a thrwy hyn rwy’n rhoi caniatáu i fy mab/merch gymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y CFfI. Deallaf fod manylion polisi yswiriant FfCCFfI ar gael ar gais. Rwy’n ymwybodol, er bydd yr oedolion sy'n gyfrifol am drefnu'r digwydd yn cymryd bob cam rhesymol i amddiffyn pob cyfranogwr rhag niwed, rwy'n ymwybodol na ellir o reidrwydd eu dal yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anaf a ddioddefir yn ystod y digwyddiad neu o ganlyniad iddo.

  Deallaf fod gennyf gyfrifoldeb i hysbysu’r clwb/sir am unrhyw newidiadau i’r wybodaeth hon i sicrhau fod gan arweinyddion y wybodaeth ddiweddaraf. Os llenwir y ffurflen hon yn anghywir, bydd y clwb/sir yn cysylltu â chi i gael y wybodaeth berthnasol.

Cylchlythyr

Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost er mwyn derbyn ein cylchlythyron. Dylai’r cylchlythyron ond cael eu hanfon i aelodau, rhieni ac arweinyddion Clwb.

Lluniau diweddaraf

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Gweld y cyfan