GWASANAETH NADOLIG GYRRU MEWN CFFI SIR GAERFYRDDIN

Dydd Sul 13eg Rhagfyr, cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Gyrru i mewn ar safle Bwydydd Castell Howell, Cross Hands.

Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir oedd yn arwain y Gwasanaeth, gyda’r Hybarch Eileen Davies yn cyflwyno’ neges y Nadolig a’r fendith. Roedd yr eitemau eraill i gyd wedi’ recordio o flaen llaw.

Rydym yn casglu arian eleni at Beiciau Gwaed Cymru a Banciau Bwyd lleol ac os ydych yn dymuno cyfrannu dilynwch y linc isod.

https://www.justgiving.com/crowdfunding/carmarthenshire-yfc-1?utm_term=5g2m9x4nK

Dyma gipolwg o’r Gwasanaeth i chi.

Facebook

CAU AM Y NADOLIG

CLWB 100 NADOLIG

🎄🎄 CLWB 100 NADOLIG  🎄🎄

Llongyfarchiadau i’r enillwyr

DIGWYDDIADAU RHAGFYR

GWASANAETH NADOLIG GYRRU I MEWN

Gwasanaeth Nadolig Gyrru i mewn – Dydd Sul 13eg Rhagfyr ym maes parcio Bwydydd Castell Howell, Cross Hands am 2yp.

Fel y gwyddoch rydym wedi bod mewn cysylltiad gyda’r cyngor yn ogystal â’r heddlu, ac rydym wedi cael y caniatâd o fwrw ymlaen gyda’r digwyddiad. Dim ond 70 car bydd modd cael yn y Gwasanaeth, felly bydd yn broses cyntaf i’r felin.

Bydd RHAID dilyn canllawiau Covid-19 a chanllawiau ni fel Mudiad. (wedi atodi)

Mae’r linc i gofrestru isod (Dim ond un unigolyn o bob car bydd angen llenwi’r ffurflen) yn ogystal â linc i dudalen “Just Giving” lle byddwn yn codi arian tuag at Feiciau Gwaed Cymru a Banc Bwyd Caerfyrddin. Rhannwch gyda’ch aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r Clwb.

Byddwn yn danfon allan e-byst arall ar ôl i chi gofrestru gyda’r holl wybodaeth bydd angen arnoch erbyn y Gwasanaeth yn cynnwys rhaglen y Gwasanaeth.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAJ8zp7VUOTBBNjJDSE1MNkFMOTEzUk4yWE1IVkdEUy4u

https://www.justgiving.com/crowdfunding/carmarthenshire-yfc-1

AGM Y SIR

Nos Fercher, 7fed Hydref, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn wahanol iawn i’r arfer, a hynny ar Zoom.

Mr Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne cafodd ei ail-ethol yn Gadeirydd Sir am 2020-2021 gyda Mr Hefin Evans, C.Ff.I Capel Iwan yn cael ei ail-ethol fel Is-gadeirydd am y flwyddyn. Diolchwyd i’r ddau am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan ddymuno’n dda am y flwyddyn oedd i ddod.

Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi ei ail-ethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Siôn Evans, C.Ff.I Llanllwni yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid am flwyddyn arall gyda Sian Williams, C.Ff.I Llangadog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Mrs Jean Lewis gafodd ei ail-ethol fel Llywydd y Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ail-ethol fel Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy ac rwy’n siŵr bydd y ddau yn parhau i gefnogi gweithgareddau’ Mudiad yn y Sir dros y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn enillwyr o Gwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y flwyddyn 2019-20 a hynny am y trydedd flwyddyn o’r bron. Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2019-2020 hefyd.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn anodd iawn i bawb, ac yn enwedig i’n haelodau a’n Clybiau yn ogystal â’r Sir gyda gweithgareddau a chystadlaethau wedi eu gohirio. Er hyn, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod nifer o’n haelodau wedi mynd ati i gefnogi nifer fawr o aelodau yn eu Cymunedau lleol i siopa bwyd a chasglu meddyginiaeth.

Symudwn ymlaen i weld sut fydd y misoedd nesaf yn dod i ben, a hyderwn gyda’n gilydd bydd dyfodol llewyrchus i ni gyd yn Fudiad y Ffermwyr Ifanc.

SWYDDOGION 2020-21

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/2021557784641965/?notif_id=1603109004158179&notif_t=feedback_reaction_generic

CYLCHLYTHYR 24/06/2020

https://mailchi.mp/82e25c4e733f/cylchlythyr-newsletter

SIOE FRENHINOL RHITHWIR CFFI CYMRU

Mae CFFI Cymru yn cynnal Sioe Frenhinol Rhithwir eleni felly dyma gyfle i chi gystadlu a chael siawns i gynrychioli’r Sir yn y Sioe Rhithwir!


Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 26ain Mehefin.


Am fwy o wybodaeth – cysylltwch â’r Swyddfa Sir neu un o’r Swyddogion Sir.

Cystadleuaeth 3: Rhith-farnu Moch Cymreig

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 16 June 2020

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 16 June 2020

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 16 June 2020

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 16 June 2020

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 16 June 2020

Cystadleuaeth 4: Rhith-farnu Defaid Texel

WYTHNOS IECHYD MEDDWL

🗣 Siarad am iechyd meddwl 🗣

Yn ystod wythnos 18fed – 24ain Mai, fe wnaethon rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc a Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc.

Pwy sydd ar gael i helpu?

Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/�
Royal Agricultural Benevolent Institution – Cymru / Wales : https://rabi.org.uk/�
The DPJ Foundation : http://www.thedpjfoundation.co.uk
Samaritans : https://www.samaritans.org/

Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth:

https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus…

The DPJ Foundation 📞 0800 5874262
Tir Dewi 📞 0800 121 4722
Samaritans 📞 116 123
C.A.L.L. 📞 0800 132 737

🗣 Siarad am Iechyd Meddwl – Alun Elidyr 🗣Yn ystod y dyddie nesaf, byddwn yn rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc a Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc.Pwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/� Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans : https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus?fbclid=IwAR1qdMHWyZFzB84QioiN11YBKQLIUwmzSYouaJ4_YDRHXouSeuCuck5zpm0 ****Over the next few days, we will be sharing a series of short videos as part of the Mental Health Awareness Week.The videos were filmed on the Mental Health Evening held in Newcastle Emlyn in January by Carmarthenshire YFC, Pembrokeshire YFC and Ceredigion YFC. Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737CFfI Cymru Wales YFC Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Monday, 18 May 2020

🗣 Let’s Talk about Mental Health – Emma Picton Jones 🗣Yn ystod y dyddie nesaf, byddwn yn rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc a Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc.Pwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/� Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans : https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus… ****Over the next few days, we will be sharing a series of short videos as part of the Mental Health Awareness Week.The videos were filmed on the Mental Health Evening held in Newcastle Emlyn in January by Carmarthenshire YFC, Pembrokeshire YFC and Ceredigion YFC. Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737CFfI Cymru Wales YFC Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Tuesday, 19 May 2020

🗣 Siarad am iechyd meddwl – Endaf Griffiths 🗣Yn ystod y dyddie nesaf, byddwn yn rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc a Cffi Ceredigion Ceredigion YfcPwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/� Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation : http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans : https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus… ****Over the next few days, we will be sharing a series of short videos as part of the Mental Health Awareness Week.The videos were filmed on the Mental Health Evening held in Newcastle Emlyn in January by Carmarthenshire YFC, Pembrokeshire YFC and Ceredigion YFC. Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737CFfI Cymru Wales YFC Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Wednesday, 20 May 2020

🗣 Let’s Talk about Mental Health – Meinir Howells 🗣Yn ystod y dyddie nesaf, byddwn yn rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc a Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc.Pwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/� Royal Agricultural Benevolent Institution – Cymru / Wales : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans : https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus… ****Over the next few days, we will be sharing a series of short videos as part of the Mental Health Awareness Week.The videos were filmed on the Mental Health Evening held in Newcastle Emlyn in January by Carmarthenshire YFC, Pembrokeshire YFC and Ceredigion YFC. Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737CFfI Cymru Wales YFC Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council Meinir Howells

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Thursday, 21 May 2020

🗣 Siarad am iechyd meddwl – Eileen Davies 🗣Yn ystod y dyddie nesaf, byddwn yn rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc a Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc.Pwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/� Royal Agricultural Benevolent Institution – Cymru / Wales : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation : http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans : https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus… ****Over the next few days, we will be sharing a series of short videos as part of the Mental Health Awareness Week.The videos were filmed on the Mental Health Evening held in Newcastle Emlyn in January by Carmarthenshire YFC, Pembrokeshire YFC and Ceredigion YFC. Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737CFfI Cymru Wales YFC Cyngor Sir Gâr – Carmarthenshire County Council

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Friday, 22 May 2020

💬👥 𝗖𝗘𝗙𝗡𝗢𝗚𝗔𝗘𝗧𝗛, 𝗠𝗔𝗘 𝗬𝗡𝗢 // 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧, 𝗜𝗧'𝗦 𝗧𝗛𝗘𝗥𝗘 👥💬Os wyt ti neu rhywun ti'n adnabod yn dioddef o iechyd meddwl gwael yna plîs ffoniwch y rhifau isod am gymorth.If you or someone you know is suffering from poor mental health then please call the help lines below for support.Pwy sydd ar gael i helpu?Tir Dewi : https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution – Cymru / Wales : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundationo : http://www.thedpjfoundation.co.uk : http://www.thedpjfoundation.co.ukThe DPJ Foundation�Samaritans: https://www.samaritans.org/Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth: https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus…****Who can help?Tir Dewi: https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/ �Royal Agricultural Benevolent Institution : https://rabi.org.uk/�The DPJ Foundation: http://www.thedpjfoundation.co.uk�Samaritans: https://www.samaritans.org/The DPJ Foundation 📞 0800 5874262Tir Dewi 📞 0800 121 4722Samaritans 📞 116 123C.A.L.L. 📞 0800 132 737

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Sunday, 24 May 2020

Latest News