NADOLIG – SWYDDFA

Bydd Swyddfa’r Sir yn cau am y Nadolig am 5yh Dydd Llun 20fed Rhagfyr ac yn ail agor ar Ddydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022.

Ar ran Staff a Swyddogion y Mudiad – Diolch yn fawr iawn i’ holl aelodau, arweinyddion, beirniaid, stiwardiaid, lleoliadau a noddwyr y Mudiad am eich cefnogaeth barhaol i’r Mudiad dros y flwyddyn ddiwethaf.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb!! 🎄

DAWNS NADOLIG

Yn anffodus, rydym wedi dod i’r penderfyniad o ganslo’r Ddawns Nadolig oedd fod yn y Quinnell Lounge, Parc y Scarlets ar nos Fercher 22ain Rhagfyr 2021.

Er bod cymaint o ddisgwyl mlaen wedi bod ar gyfer y ddawns, o dan yr amgylchiadau teimlwn mai gohirio’r ddawns yw’r peth gorau ar hyn o bryd gan ei bod mor agos i’r Nadolig a phryderon mawr am Omicron. Ein gobaith yw medru cynnal digwyddiad tebyg yn y flwyddyn newydd neu yn ystod yr Haf.

Bydd pawb sydd wedi talu am docyn yn cael eich arian yn ôl.

Aelodau C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Neuadd Bont, Pontrhydfendigaid ar Ddydd Sadwrn 20fed o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Brycheiniog.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Clwyd oedd y Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Ceredigion yn ail a C.Ff.I Sir Gâr yn drydydd. Llongyfarchiadau a diolch o waelod calon i bob aelod aeth i fyny i Bontrhydfendigaid i gynrychioli’r Sir. Cipiodd C.Ff.I Sir Gâr y wobr 1af yng nghystadlaethau’r llwyfan.

Dyma ganlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan: 1af

1af – Dafydd Owen, CFFI Llanddarog – Unawd Offerynnol

1af – CFFI Capel Iwan – Meimio i Gerddoriaeth

1af – Hannah Richards, CFFI Penybont – Llefaru 28 neu iau

1af – Trystan Evans, CFFI Dyffryn Cothi – Canu Emyn

1af – CFFI Penybont – Parti Unsain

2ail – Celyn Richards, CFFI Penybont – Llefaru 16 neu iau

2ail – CFFI Capel Iwan – Cân Gyfoes

2ail – Sioned Howells, Ifor Jones a Hefin Jones, CFFI Llanllwni – Triawd Doniol

3ydd – Olwen Roberts, CFFI Penybont – Monolog

3ydd – Celyn Richards, CFFI Penybont – Unawd 16 neu iau

3ydd – CFFI Llanllwni – Parti Llefaru

Adran Gwaith Cartref:
2ail – Sioned Howells., CFFI Llanllwni – Cyfansoddi Geiriau Cân

3ydd – Caryl Jones, CFFI Llanddarog – Cystadleuaeth i Aelodau 28 neu iau

C.Ff.I Sir Gâr yn y Ffair Aeaf 2021

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Addurno Coeden Nadolig, Cystadleuaeth CYWAIN, Fideo i hyrwyddo’r Ffair Aeaf 2021, Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion.  Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau canlynol: Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion a bu llwyddiant i nifer o’r aelodau. Erbyn diwedd y deuddydd roedd C.Ff.I Sir Gâr yn chweched dros yr holl gystadlaethau. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau uchod, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith diflino yn paratoi’r aelodau.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Ŵyn ar y Bachyn: Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Hannah Richards, Elan Thomas a Gilbert Roberts, C.Ff.I Penybont oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Ifan Williams am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau ac i Gilbert Roberts am ennill y 3ydd wobr yn adran 16 ac neu iau. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 3ydd safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Cigyddion: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Aaron Hughes, C.Ff.I Llangadog, Rosie Davies, C.Ff.I Llannon, Lewis Gibbin, C.Ff.I Hendygwyn ar Daf a Marie Hughes, C.Ff.I Penybont. Llongyfarchiadau i Rosie Davies am ennill yr 2il wobr yn adran 21 neu iau.

Barnu Ŵyn Cigyddion: Aled Davies, C.Ff.I Llangadog, Rosie Davies, C.Ff.I Llannon, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Harri Williams, C.Ff.I Dyffryn Cothi oedd cynrychiolwyr y Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Aled Davies am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau. Llondgyfarchiadau i’r pedwar am gipio’r wobr 1af fel tîm yn y gystadleaueth.

Paratoi Oen: Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Torri Cyw Iâr yn ddarnau: Llongyfarchiadau mawr i Sara Thomas o C.Ff.I Llanllwni, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd am eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Siarad Cyhoeddus Saesneg 2021

Ar Ddydd Sadwrn 27ain o Dachwedd cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Gyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Seiat Holi (Dan 21) a chystadleuaeth Siarad ar ôl Cinio (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, ac i’r hyfforddwyr a roddodd o’u hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Miss Katie Davies (Darllen), Miss Tania Hancock (Iau), Mr Peter Llewellin (Seiat Holi) a Mr Sam Kurtz (Siarad ar ôl Cinio).

Dyma ganlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: Tîm Swyddfa – Celyn Richards (C.Ff.I Penybont), Trystan Evans (C.Ff.I Dyffryn Cothi) a Sam Morgan (C.Ff.I Llandeilo)

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa – Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd), Gwenno Roberts (C.Ff.I Llanfynydd) a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog)

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Morgan Davies, C.Ff.I Llanddarog

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: C.Ff.I Penybont – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Elan Thomas a Caeo Pryce

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Siarad ar ôl Cinio dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: C.Ff.I Penybont

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Teleri James, C.Ff.I Penybont

EISTEDDFOD 2021

Braf oedd bod nôl eleni ar gyfer Eisteddfod CFFI Sir Gaerfyrddin, a hynny wyneb yn wyneb. Bu cystadlu brwd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin yn Eisteddfod Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ar Ddydd Sadwrn 23ain o Hydref 2021. Ar ôl dydd cyfan o adloniant o safon uchel iawn, C.Ff.I Llanllwni cipiodd darian yr Eisteddfod eleni. Llongyfarchiadau i’r clwb a hefyd i C.Ff.I Penybont am ddod yn ail, ac i C.Ff.I Llanllwni am gipio’r wobr gyntaf yn yr adran gwaith cartref hefyd.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am ei gwasanaeth. Bu Mr Gwyn Nicholas yn beirniadu’r Adran Gerdd, Mrs Lowri Jones yn yr Adran Llefaru, Mr Emyr Lloyd yn yr Adran Ysgafn, Eurfyl Lewis yn yr Adran Gwaith Cartref a Dr Mererid Hopwood am feirniadu’r cystadlaethau Rhyddiaith a Cherdd.

Ein llywydd ar gyfer yr Eisteddfod eleni oedd Mrs Ann Davies. Diolch yn fawr iddi am ei geiriau pwrpasol o’r llwyfan ac am ei rhodd hael tuag at gyllid y Mudiad yn Sir Gâr.

Bum yn ffodus iawn o gael Elin Rees yn gyfeilydd yn yr Eisteddfod eleni eto. Rydym am ddiolch iddi am ei gwasanaeth a hefyd i’r unigolion arall fu’n cyfeilio i’r aelodau. Diolch hefyd i’r sawl fu’n arwain yn yr Eisteddfod eleni – Hefin Evans, Sion Evans, Ffion Medi Rees ac Aled Thomas. Diolch yn fawr hefyd i bawb oedd yn gweithio tu cefn llwyfan ac wrth ddrysau’r fynedfa, yn gwerthu raffl ac wrth ofal y siop.

Mae ein diolch yn fawr i’n cofiaduron oedd wrthi’n gofalu am y sgoriau. Diolch i Marian Thomas a Angela Isaac a hefyd i Llinos Jones fu hefyd wrthi yng ngofal y tystysgrifau. Diolch yn fawr hefyd i Dylan Bowen, Mathew Jones ac Arwel Jones oedd wrthi yng ngofal y Sain a’r Golau.

Hoffwn ddiolch yn fawr i Nia Thomas o C.FF.I Llanddarog am gael defnyddio’r goron yn seremoni cadeirio eisteddfod C.FF.I Sir Gâr eleni eto. Enillydd y goron yma oedd Luned Jones o C.Ff.I Llanllwni. Cafodd coron ei roi gan Gadeirydd y Sir, Hefin Evans i Luned Jones â chreuwyd gan Dylan Bowen. Enillydd y gadair eleni oedd Alpha Evans o C.Ff.I Cwmann. Roedd y gadair yn rhoddedig eleni gan Gadeirydd y Sir, Hefin Evans. Cafodd y gadair yma ei greu gan Llyr Thomas. Llongyfarchiadau i Luned Jones a Alpha Evans, a diolch i bawb a gymrodd rhan yn y Seremoni, yn enwedig i Elfyn Davies, Llywydd y Sir am redeg y seremoni yn hwylus.

Yn ogystal â Seremoni Cadeirio Eisteddfod CFFI Sir Gâr 2021, cynhaliwyd Seremoni Gadeirio Eisteddfod Rithiol CFFI Sir Gâr a chafwyd ei gynnal nôl ym mis Mawrth 2021. Roedd hyn er mwyn clodfori gwaith Sioned Howells, CFFI Llanllwni a enillodd y Gadair a’r Goron. Cafodd anrheg ei roi o goron gan Lywydd y Sir 2020-21, Jean Lewis â greuwyd gan Dylan Bowen ac roedd cadair yn rhoddedig gan Gadeirydd y Sir 2020-21, Iestyn Owen a greuwyd hefyd gan Iestyn Owen.

Diolch i holl Swyddogion C.Ff.I Sir Gâr am stiwardio’r eisteddfod a diolch i Chyfrifiwr LHP, Cyfreithwr Ungoed-Thomas & King a David ac Anthony o Jin Talog am noddi’r digwyddiad.

Cystadleuthau Llwyfan

Unawd Offerynnol

 1. Dafydd Owen, C.Ff.I Llanddarog
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Unawd Alaw Werin

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Canu Emyn

 1. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Sgets

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3.  C.Ff.I Llangadog

Stori a Sain

 1. C.Ff.I Llanllwni
 2. C.Ff.I Penybont
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Cân Gyfoes

 1. C.Ff.I Capel Iwan

Unawd 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Fflur Williams, C.Ff.I Capel Iwan

Llefaru 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont
 3. Esther Defis, C.Ff.I Capel Iwan + Cai Williams, C.Ff.I Llanddarog

Unawd 21 neu iau

 1. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Llefaru 28 neu iau

 1. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Sara Elan Jones, C.Ff.I Cwmann
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Unawd 28 neu iau

 1. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Deuawd

 1. Daniel O’Callaghan a Phoebe Morgan, C.Ff.I Penybont
 2. Heledd Jones a Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Parti Llefaru

 1. C.Ff.I Llanllwni
 2. C.Ff.I Llangadog

Meimio i Gerddoriaeth

 1. C.Ff.I Capel Iwan – Glas Golau
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3. C.Ff.I Llangadog – Glas

‘Sgen ti Dalent?

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Monolog

 1. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

 1. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd

Deuawd neu Driawd Ddoniol

 1. Hefin Jones, Ifor Jones a Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Parti Unsain

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Llangadog Merched

Gwaith Cartref

Rhyddiaith

 1. Luned Jones, C.Ff.I Llanllwni
 2. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Cerdd

 1. Alpha Evans, C.Ff.I Cwmann
 2. Rhian Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri
 3. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Cystadleuaeth i aelodau 28 neu iau

 1. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau

 1. Elan Thomas, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau

 1. Angharad Daniel, C.Ff.I Llannon
 2. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Llyr Campbell, C.Ff.I LlanddaroG + Sion Campbell, C.Ff.I Llanddarog

Brawddeg

 1. Mari James, C.Ff.I Llangadog
 2. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog
 3. Caeo Pryce, C.Ff.I Penybont

Ffotograffiaeth

 1. Mari James, C.Ff.I Llangadog
 2. Cathrin Jones, C.Ff.I Llanllwni
 3. Nerys Jones, C.Ff.I Llanllwni

Limrig

 1. Sara Thomas, C.Ff.I Llanllwni
 2. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog
 3. Siriol Howells, C.Ff.I Llanllwni

Celf a Chrefft 28 neu iau

 1. Elan Thomas, C.Ff.I Penybont
 2. Siriol Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Ffion Campbell, C.Ff.I Llanddarog

Cyfansoddi Geiriau Cân

 1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Tarian Elonwy Phillips am y Gwaith Cartref:

 1. CFfI Llanllwni
 2.  CFfI Llanddarog
 3.  CFfI Penybont
 4.  CFfI Llangadog

Canlyniadau Terfynol Eisteddfod

 1. CFfI Llanllwni (Tarian Mr T Davies, Blaenteg)
 2.  CFfI Penybont (Tarian Nantybwla)
 3. CFfI Capel Iwan
 4. CFfI Llangadog
 5. CFfI Llanddarog

CCB y Sir / County AGM 2021

CCB CFFI SIR GAERFYRDDIN 2021

Nos Fercher, 29ain Medi 2021, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a hynny wyneb yn wyneb yn Neuadd Pontargothi.

Cyn dechrau’r cyfarfod cyhoeddodd Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir am 2019-20 a 2020-21 bod Her Seiclo’r 75 wedi codi £4350 tuag at Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin a Leukaemia Research Appeal for Wales. Golygir hyn fod y tri yn cael £1450 yr un.

Mr Hefin Evans, cyn aelod CFfI Capel Iwan gafodd ei ethol fel Cadeirydd Sir am 2021-2022 gyda Mr Aled Thomas, CFfI Dyffryn Cothi yn cael ei ethol fel Is-gadeirydd am y flwyddyn. Diolchwyd i Mr Iestyn Owen am ei waith fel Cadeirydd Sir am 2019-20 a 2020-21.

Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Siôn Evans, CFfI Llanllwni ei ethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Ffion Medi Rees, CFfI Llanfynydd yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Sian Williams, CFfI Llangadog bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gyda Caryl Jones, CFfI Llanddarog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Llywydd CFFI Sir Gâr am eleni bydd Mr Elfyn Davies, Troed y Bryn, Ffarmers gyda Mr Colin Evans, Gwarwenallt, Bancyfelin yn Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy a diolchwyd i Mrs Jean Lewis, Neuadd, Trelech am ei gwaith fel Llywydd am y tair blynedd diwethaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd mai Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2020-2021 hefyd.

Edrychwn ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.

HER SEICLO’R 75

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gwblhau’r her o seiclo 75km o Lanymddyfri i Hendygwyn ar Ddydd Sadwrn 14eg Awst 2021.

Diolch i bawb fuodd ynghlwm â’r diwrnod – o’r rhai fuodd yn paratoi bwyd a snacs i’r beicwyr, i’r ‘Support Vehicles’, i’r holl gefnogwyr bu’n cefnogi ar hyd y daith – roedd clywed y gefnogaeth yn wir wedi helpu cyrraedd y diwedd!

Diolch hefyd i noddwyr yr her: Siop Londis Gwalia Drefach Felindre, Lewis Carpentry & Construction, Hafod Farm Supplies a S A Evans Groundworks & Construction.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu yn ariannol hefyd – Codwyd £4350 sef £1450 yr un i’r Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin ac Apêl Ymchwil Lewcemia ar gyfer Cymru.

Seiclo’r 75

Latest News