Penwythnos Siarad Cyhoeddus Rithiol C.Ff.I Sir Gâr 2021

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn rithiol am y tro cyntaf erioed ar ddydd Sadwrn 27ain a dydd Sul 28ain o Fawrth. Er yn brofiad newydd i’r Sir, roedd safon y cystadlu dal i fod yn uchel iawn dros yr 8 adran wahanol.

Diolch i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn llyfn. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’i hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y dydd.

Pob lwc i’r holl aelodau fydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru ddiwedd mis Ebrill!

Siarad Cyhoeddus Cymraeg:

Adran Ddarllen

Miss Naomi Nicholas cafwyd y dasg o feirniadu 8 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Penybont – Celyn Richards, Olwen Roberts a Gilbert Roberts

Unigolyn Gorau:

Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, Mr Cennydd Jones oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 4 tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

Tîm Swyddfa – Gwenno Roberts, Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd) a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog)

Unigolyn Gorau:

Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Adran Ganol

Mr Wyn Thomas oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 2 dîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanllwni  – Betsan Jones, Cathrin Jones a Sioned Howells

Unigolyn Gorau:

Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 7 tîm cryf iawn. Mr Wyn Thomas oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont – Mared Evans, Fiona Phillips, Elen Jones a Cadi Evans

Unigolyn Gorau:

Elen Jones, C.Ff.I Penybont

Siarad Cyhoeddus Saesneg:

Adran Ddarllen

Miss Angharad Edwards cafwyd y dasg o feirniadu 3 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Llangadog – Lois Davies, Abner Evans a Ilan Dafydd

Unigolyn Gorau:

Lois Davies, C.Ff.I Llangadog

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, Mrs Jill George oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 2 tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanddarog – Morgan Davies, Rhys Griffiths a Ellis Davies

Unigolyn Gorau:

Morgan Davies, C.Ff.I Llanddarog

Adran Ganol

Miss Kate Miles oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 3 tîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont  – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Caeo Pryce a Lleu Pryce

Unigolyn Gorau:

Mari James, C.Ff.I Llangadog

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 2 dîm cryf iawn. Miss Kate Miles oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

Tîm Swyddfa – Angharad Thomas (C.Ff.I Dyffryn Tywi), Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd) a Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi)

Unigolyn Gorau:

Lynwen Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi

TOMOS REES

Swyddog Marchnata a Gweinyddol

RHODRI LEWIS

Trefnydd y Sir

Eisteddfod Rithiol C.Ff.I Sir Gâr 2021

Am y tro cyntaf erioed eleni, cynhaliwyd Eisteddfod Rithiol. Ar ôl derbyn nifer o geisiadau ar draws yr holl adrannau, C.Ff.I Penybont oedd yn fuddugol, gyda C.Ff.I Llanddarog yn ail. C.Ff.I Penybont oedd hefyd yn fuddugol yn yr adran gwaith cartref.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth.

Adran Gerdd: Alaw Llwyd Owen

Adran Lefaru: Nia Wyn Tudor

Adran Ysgafn: Eurfyl Lewis

Adran Gwaith Cartref: Dafydd Vaughan

Y Gadair a’r Goron: Osian Wyn Owen

Enillydd y Goron am eleni yw Sioned Howells a Sioned hefyd yw enillydd y Gadair am eleni. Llongyfarchiadau iddi am wneud y dwbl. Fe ddaeth Sioned yn 1af yn y goron yn 2017 ac yn 2ail yn y goron yn 2016 a 2018. Mae Sioned Howells yn 21 mlwydd oed ac yn perthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni, lle mae wedi bod yn aelod ers 2011. Mae wedi cymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau fel aelod; megis Siarad Cyhoeddus, Rali’r Sir, Cystadleuaeth adloniant a’r Eisteddfod. Hi oedd Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr yn 2017. Roedd Sioned yn Prif Ferch yn Ysgol Bro Teifi yn 2017-18 ac mae erbyn hyn yn astudio i fod yn Fydwreigiaeth ym mhrifysgol Abertawe.

Dyma ganlyniadau’r Eisteddfod yn llawn:

Mae’r holl geisiadau i’w gweld ar ein sianel Youtube. Dilynwch y linc isod:

C.FF.I Sir Gâr / Carmarthenshire YFC – YouTube

SIARAD CYHOEDDUS

LLYSGENHADON Y SIR

AELOD IAU A HYN Y FLWYDDYN A CAIS AM SWYDD

EISTEDDFOD RHITHIOL 2021

GWASANAETH NADOLIG GYRRU MEWN CFFI SIR GAERFYRDDIN

Dydd Sul 13eg Rhagfyr, cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Gyrru i mewn ar safle Bwydydd Castell Howell, Cross Hands.

Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir oedd yn arwain y Gwasanaeth, gyda’r Hybarch Eileen Davies yn cyflwyno’ neges y Nadolig a’r fendith. Roedd yr eitemau eraill i gyd wedi’ recordio o flaen llaw.

Rydym yn casglu arian eleni at Beiciau Gwaed Cymru a Banciau Bwyd lleol ac os ydych yn dymuno cyfrannu dilynwch y linc isod.

https://www.justgiving.com/crowdfunding/carmarthenshire-yfc-1?utm_term=5g2m9x4nK

Dyma gipolwg o’r Gwasanaeth i chi.

Facebook

CAU AM Y NADOLIG

Latest News