HER SEICLO’R 75

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gwblhau’r her o seiclo 75km o Lanymddyfri i Hendygwyn ar Ddydd Sadwrn 14eg Awst 2021.

Diolch i bawb fuodd ynghlwm â’r diwrnod – o’r rhai fuodd yn paratoi bwyd a snacs i’r beicwyr, i’r ‘Support Vehicles’, i’r holl gefnogwyr bu’n cefnogi ar hyd y daith – roedd clywed y gefnogaeth yn wir wedi helpu cyrraedd y diwedd!

Diolch hefyd i noddwyr yr her: Siop Londis Gwalia Drefach Felindre, Lewis Carpentry & Construction, Hafod Farm Supplies a S A Evans Groundworks & Construction.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu yn ariannol hefyd – Codwyd £4350 sef £1450 yr un i’r Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin ac Apêl Ymchwil Lewcemia ar gyfer Cymru.

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Unwaith eto eleni, bu cystadlaethau Sioe Frenhinol CFFI Cymru eu cynnal yn rhithiol. Cafwyd nifer fawr o gystadlaethau amrywiol rhwng barnu stoc, crefft, canu a fideo hyrwyddo Clwb.

Ar ol yr holl gystadlu, 5ed daeth CFFI Sir Gaerfyrddin.

Dyma canlyniadau llawn yr holl cystadlaethau:

Dydd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

SWYDD NEWYDD

Swyddog Marchnata a Gweinyddol

Mae C.Ff.I Sir Gâr yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio yn Swyddfa’r Sir gan gyflawni gwaith marchnata a gweinyddol ar gyfer y Mudiad.

Swydd llawn amser yw hon ond ceir peth hyblygrwydd yn yr oriau.

Cyflog: £15,000-18,000 – Cyflog i’w drafod ac yn ddibynnol ar gymhwysterau a phrofiad. Bydd pensiwn da, costau teithio a gwyliau yn rhan o’r swydd hefyd.

DYDDIAD CAU: Dydd Llun, 21ain Mehefin 2021

Danfonwch eich llythyr cais a CV at:

Mr Rhodri Lewis, Swyddfa C.Ff.I Sir Gâr, Tŷ Amaeth, Lle Cambrian, Caerfyrddin,Sir Gâr, SA31 1QG

neu drwy e-bost i sir.gar@yfc-wales.org.uk

CYSTADLAETHAU SIOE FRENHINOL

Cystadlaethau wyneb yn wyneb

Dyma dyddiadau ar gyfer cystadlaethau wyneb yn wyneb CFFI Sir Gar:

Nodweddion a Lluniau ar gyfer y barnu stoc:

Blue Texel: https://drive.google.com/drive/folders/1C66XyqO7mK1xQ1-mpshMB2h79M9fzS_h?usp=sharing

Section D: https://drive.google.com/drive/folders/190i0mFUXxmzxfgL-80GAhqHTM9joDM12?usp=sharing

Highland: https://drive.google.com/drive/folders/14JHor_hF4msLEWCjjYf5NvlBJkOhQuv4?usp=sharing

Cystadlaethau Rithiol

Bydd angen holl ceisiadau ar gyfer y cystadlaethau rithiol fod mewn erbyn 08/06/2021. Isod mae rheolau ar gyfer y cystadlaethau i gyd:

CANLLAWIAU COVID-19 I GLYBIAU

Canllawiau Covid-19 i Glybiau o 17/05/2021.


Y camau nesaf fel Clwb:

Dylai Clybiau sydd eisiau ail agor wyneb yn wyneb cael cyfarfod Clwb gyda’ch swyddogion a’r arweinyddion – mae’n bwysig gweithio fel tîm i gefnogi’r Clwb a’r gweithgareddau.

Bydd angen i chi mynd trwy’r llyfryn “Action Plân Booklet” sydd wedi atodi.

Edrych ar allu’r Clwb i reoli Clwb sy’n saff o’r Covid, a dewis pwy fydd yng ngofal elfennau o’ rheoli’r Clwb a gorchwylia gweithgareddau yn saff ac yn llewyrchus.

Ble i gynnal Clwb? (Tu allan yn unig), Oes angen mynd i weld lleoliadau?

Mae’n hanfodol gwneud – Asesiad Covid, Asesiad Risg a recordio’r gweithredai rydych yn ei wneud wrth drefnu

Paratoi ffurflen gwybodaeth i aelodau’r Clwb ac i wneud yn siŵr fod pob aelod dan 18 a’i rhieni yn cael copi.

Cysylltu gyda’r Sir – Trefnu Cyfarfod gyda chi fel Clwb i sicrhau fod popeth mewn lle i chi medru cwrdd fel Clwb wyneb yn wyneb unwaith eto.

CANLLAWIAU A LLYFRYN NFYFC AR GYFER CLYBIAU

CYSTADLAETHAU SIOE FRENHINOL

Yn dilyn cyfarfod Sir ac wrth edrych ar ganllawiau newydd o’r Covid-19 penderfynwyd byddai ambell gystadleuaeth yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar gyfer ambell gystadleuaeth Sioe Frenhinol CFFI Cymru.

Wedi atodi mae’r canlynol:

  1. Rheolau – rheolau ar gyfer cystadlaethau wyneb yn wyneb a hefyd y cystadlaethau rhithiol.
  2. Ffurflen Gais – Bydd angen holl enwau’r aelodau sydd angen cystadlu yn y cystadlaethau wyneb yn wyneb fod mewn erbyn dydd Mercher 26/05/2021. (enwau trwy eich Clwb). Ni allwn gymryd unrhyw enwau bydd yn hwyrach na’r dyddiad yma oherwydd bydd yn rhaid i ni sicrhau’r lleoliadau 100%. Bydd angen ceisiadau i’r cystadlaethau rhithiol erbyn dydd Mercher 8/06/2021.

Llwyddiant i C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru yn rithiol am y tro cyntaf erioed ddydd Sadwrn 24ain a dydd Sul 25ain Ebrill. Ymgasglodd aelodau o bob rhan o Gymru ar Zoom am 2 ddiwrnod o gystadlu o safon uchel iawn. Cynhaliwyd cystadlaethau aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn hefyd dros y penwythnos hwn, ynghyd â’r gystadleuaeth Ymgeisio am Swydd.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Yn Adran Darllen Siarad Cyhoeddus Cymraeg, roedd Celyn Richards (C.Ff.I Penybont), Sion Jones a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog) yn cynrychioli Sir Gâr, gyda’r tîm yn sicrhau’r 2il safle yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau iddyn nhw.

Caeo Pryce (C.Ff.I Penybont), Gwenno Roberts (C.Ff.I Llanfynydd) ac Ellis Davies (C.Ff.I Llanddarog) oedd y tri aelod a gynrychiolodd C.Ff.I Sir Gâr yn yr Adran Iau Cymraeg. Diolch i’r tîm am eu hymdrechion yn y gystadleuaeth.

Roedd y tîm Adran Ganol yn cynnwys Betsan Jones (C.Ff.I Llanllwni), Lleu Pryce (C.Ff.I Penybont) a Sioned Howells (C.Ff.I Llanllwni). Llongyfarchiadau i’r tîm am ennill cystadleuaeth yr Adran Ganol Cymraeg, a llongyfarchiadau hefyd i Betsan Jones am ennill yr unigolyn gorau yn y gystadleuaeth.

Roedd y tîm Adran Hŷn hefyd yn llwyddiannus, gyda Mared Evans, Elen Jones (C.Ff.I Penybont), Owain Davies (C.Ff.I Llanllwni) a Sulwen Richards (C.Ff.I Dyffryn Cothi) yn ennill cystadleuaeth yr Adran Hŷn Cymraeg.

Ar ddiwedd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymru, gosodwyd C.Ff.I Sir Gâr yn y safle cyntaf. Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am gystadlu, ac i’r holl hyfforddwyr am baratoi’r aelodau ar gyfer y gystadleuaeth.

Siarad Cyhoeddus Saesneg

Roedd y tîm Darllen Siarad Cyhoeddus Saesneg yn cynnwys Lois Davies (C.Ff.I Llangadog), Taidgh Mullins (C.Ff.I Dyffryn Cothi) a Celyn Richards (C.Ff.I Dyffryn Cothi). Llongyfarchiadau i’r tîm am ddod yn 2il yn y gystadleuaeth.

Yn yr Adran Iau Saesneg, roedd Rhys Griffiths, Morgan Davies (C.Ff.I Llanddarog) a Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd) yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau iddynt am sicrhau’r trydydd safle yn y gystadleuaeth.

Hefyd yn sicrhau’r gydradd 3ydd safle roedd tîm yr Adran Ganol Saesneg, gyda Hannah Richards, Daniel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont), Mari James ac Aled Thomas (C.Ff.I Llangadog) yn cystadlu. Llongyfarchiadau iddyn nhw.

Ar ôl llwyddiant y tîm Hŷn yn y Siarad Cyhoeddus Cymraeg, bu’r tîm Hŷn Saesneg hefyd yn llwyddiannus, gan ddod yn y safle cyntaf. Roedd y tîm Hŷn Saesneg yn cynnwys Mared Evans, Fiona Phillips (C.Ff.I Penybont), Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd), Hannah Richards (C.Ff.I Penybont) a Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi).

Ar ddiwedd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg, roedd rheswm mawr dros ddathlu i C.Ff.I Sir Gâr, wrth i’r Sir sicrhau’r dwbl; trwy ennill y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a chystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg. Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am gystadlu, ac i’r holl hyfforddwyr am baratoi’r aelodau ar gyfer y gystadleuaeth.

Cais am Swydd

Yn cynrychioli C.Ff.I Sir Gâr yn y gystadleuaeth hon oedd Daniel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont). Diolch i Daniel am ei ymdrechion yn y gystadleuaeth.

Aelod Iau ac Aelod Hŷn y Flwyddyn

Bu Aelodau Iau ac Hŷn C.Ff.I Sir Gâr sydd newydd eu hethol, Mari James (Llangadog) ac Owain Davies (CFfI Llanllwni), yn cystadlu yn erbyn siroedd eraill am deitl Aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn Cymru. Llongyfarchiadau i Mari am sicrhau’r ail safle yng nghystadleuaeth yr aelod Iau, a diolch i Owain am gystadlu yng nghystadleuaeth yr aelod Hŷn. Mae CFfI Sir Gâr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r ddau aelod dros y flwyddyn nesaf.

CRAGEN BECA

Prosiect Gelf yn ymwneud a ffermio yn Sir Gaerfyrddin.

Mae’r artist Kathryn Campbell Dodd yn gweithio gyda ni’r CFFI, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Oriel Myrddin ac Archif Sir Gaerfyrddin er mwyn ceisio gwneud cyfres o arddangosfeydd, a phared tref i arddangos busnes terfysgoedd Beca yng nghanol y 19eg Ganrif hyd heddiw yn Sir Gaerfyrddin ac yn gofyn pa heriau mae’n ffermwyr heddiw yn eu hwynebu.

Er mwyn medru bod yn rhan o’r prosiect yma, darllenwch y dogfennau isod.

Penwythnos Siarad Cyhoeddus Rithiol C.Ff.I Sir Gâr 2021

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin yn rithiol am y tro cyntaf erioed ar ddydd Sadwrn 27ain a dydd Sul 28ain o Fawrth. Er yn brofiad newydd i’r Sir, roedd safon y cystadlu dal i fod yn uchel iawn dros yr 8 adran wahanol.

Diolch i’r stiwardiaid am sicrhau fod y diwrnod yn rhedeg yn llyfn. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r holl hyfforddwyr am roi o’i hamser i hyfforddi’r aelodau. Diolch yn fawr iawn i’r holl feirniaid am eu gwaith gwych yn ystod y dydd.

Pob lwc i’r holl aelodau fydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru ddiwedd mis Ebrill!

Siarad Cyhoeddus Cymraeg:

Adran Ddarllen

Miss Naomi Nicholas cafwyd y dasg o feirniadu 8 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Penybont – Celyn Richards, Olwen Roberts a Gilbert Roberts

Unigolyn Gorau:

Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, Mr Cennydd Jones oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 4 tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

Tîm Swyddfa – Gwenno Roberts, Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd) a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog)

Unigolyn Gorau:

Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Adran Ganol

Mr Wyn Thomas oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 2 dîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanllwni  – Betsan Jones, Cathrin Jones a Sioned Howells

Unigolyn Gorau:

Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 7 tîm cryf iawn. Mr Wyn Thomas oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont – Mared Evans, Fiona Phillips, Elen Jones a Cadi Evans

Unigolyn Gorau:

Elen Jones, C.Ff.I Penybont

Siarad Cyhoeddus Saesneg:

Adran Ddarllen

Miss Angharad Edwards cafwyd y dasg o feirniadu 3 tîm yng nghystadleuaeth y darllen o dan 15. Dyma’r canlyniadau:

Tîm buddugol:

C.Ff.I Llangadog – Lois Davies, Abner Evans a Ilan Dafydd

Unigolyn Gorau:

Lois Davies, C.Ff.I Llangadog

Adran Iau

Yng nghystadleuaeth yr Adran Iau i aelodau dan 17, Mrs Jill George oedd â’r dasg o feirniadu, gyda 2 tîm yn cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Llanddarog – Morgan Davies, Rhys Griffiths a Ellis Davies

Unigolyn Gorau:

Morgan Davies, C.Ff.I Llanddarog

Adran Ganol

Miss Kate Miles oedd yng ngofal yr Adran Ganol. Roedd 3 tîm yn y gystadleuaeth yma a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

C.Ff.I Penybont  – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Caeo Pryce a Lleu Pryce

Unigolyn Gorau:

Mari James, C.Ff.I Llangadog

Adran Hŷn:

Cafwyd cystadleuaeth dda iawn yn y gystadleuaeth yma rhwng 2 dîm cryf iawn. Miss Kate Miles oedd gyda’r dasg o feirniadu a dyma’r canlyniadau:

Tîm Buddugol:

Tîm Swyddfa – Angharad Thomas (C.Ff.I Dyffryn Tywi), Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd) a Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi)

Unigolyn Gorau:

Lynwen Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Eisteddfod Rithiol C.Ff.I Sir Gâr 2021

Am y tro cyntaf erioed eleni, cynhaliwyd Eisteddfod Rithiol. Ar ôl derbyn nifer o geisiadau ar draws yr holl adrannau, C.Ff.I Penybont oedd yn fuddugol, gyda C.Ff.I Llanddarog yn ail. C.Ff.I Penybont oedd hefyd yn fuddugol yn yr adran gwaith cartref.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth.

Adran Gerdd: Alaw Llwyd Owen

Adran Lefaru: Nia Wyn Tudor

Adran Ysgafn: Eurfyl Lewis

Adran Gwaith Cartref: Dafydd Vaughan

Y Gadair a’r Goron: Osian Wyn Owen

Enillydd y Goron am eleni yw Sioned Howells a Sioned hefyd yw enillydd y Gadair am eleni. Llongyfarchiadau iddi am wneud y dwbl. Fe ddaeth Sioned yn 1af yn y goron yn 2017 ac yn 2ail yn y goron yn 2016 a 2018. Mae Sioned Howells yn 21 mlwydd oed ac yn perthyn i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni, lle mae wedi bod yn aelod ers 2011. Mae wedi cymryd rhan mewn amryw o gystadlaethau fel aelod; megis Siarad Cyhoeddus, Rali’r Sir, Cystadleuaeth adloniant a’r Eisteddfod. Hi oedd Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr yn 2017. Roedd Sioned yn Prif Ferch yn Ysgol Bro Teifi yn 2017-18 ac mae erbyn hyn yn astudio i fod yn Fydwreigiaeth ym mhrifysgol Abertawe.

Dyma ganlyniadau’r Eisteddfod yn llawn:

Mae’r holl geisiadau i’w gweld ar ein sianel Youtube. Dilynwch y linc isod:

C.FF.I Sir Gâr / Carmarthenshire YFC – YouTube

Latest News