Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru 2023

Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Ebrill cynhaliwyd Dirwnod Gwaith Maes CFfI Cymru gyda Ffederasiwn Ceredigion yn cynnal y digwyddiad yn Trawsgoed, Ceredigion. Ar ôl diwrnod llwyddiannus o gystadlu, daeth Sir Gâr yn 3ydd. 

Uchafbwyntiau Sir Gar:

STOCMON HŶN Y FLWYDDYN – Luned Jones, Elgan Rhys Thomas, Aaron Hughes a Ifan Williams: 2il

STOCMON Y FLWYDDYN IAU – Carys Morgan, Ruben Davies, Manon Elin Roberts a Lewis Gibbin: 1af

SGILIAU PEIRIANNAU FFERM – Dafydd Evans, Ieuan Harries, Aled Jones a Sioned Howells: 3ydd

GWAITH METEL WEDI’U AILGYLCHU – Lowri Elen Jones: 1af

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth cynrychioli’r Sir ar y ddiwrnod, a diolch yn fawr i’r hyfforddwyr, rhieni a pawb wnaeth helpu’r aelodau paratoi am y ddiwrnod.

Mae copi o’r canlyniadau llawn i gael yn y linc isod:

GENFDAY-23.pdf (yfc.wales)

Hanner Awr Adloniant 2023

Cynhaliwyd cystadleuaeth Adloniant Cymraeg a Saesneg C.Ff.I Sir Gâr yn Neuadd y Gwendraeth yn ddiweddar. Bu dwy noson o gystadlu brwd gydag dau Clwb yn cystadlu yn yr Adloniant Saesneg a pump Clwb yn yr Adloniant Cymraeg.

C.Ff.I Llanymddyfri aeth a’r cwpan yn yr adran Saesneg gyda’i perfformiad o “Under Pressure”. Yn yr Adran Gymraeg, C.Ff.I Dyffryn Cothi daeth i’r brig gyda’i perfformiad o “Dyffryn Cothi ar Daith”, gyda C.Ff.I Llangadog yn ail, a C.Ff.I Capel Iwan yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r holl Glybiau am berfformiadau gwych.

Fe aeth y gwobrau am yr unigolion gorau yn yr Adran Gymraeg a’r Saesneg i’r canlynol:

Perfformiwr gorau 18 oed neu’n iau:              Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Perfformwraig orau 18 oed neu’n iau:           Mari Bennett, C.Ff.I Llanymddyfri

Perfformiwr gorau 28 oed neu’n iau:              Deian Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Perfformwraig orau 26 oed neu’n iau:           Menna Davies, C.Ff.I Llanymddyfri

Cynhyrchydd Gorau:                                        Catherine Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri

Fe fydd C.Ff.I Llanymddyfri a Dyffryn Cothi yn cynrychioli Sir Gâr yn rownd derfynol y gystadleuaeth Adloniant ar lefel CFfI Cymru yn Pontio, Bangor. Pob lwc iddynt.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n beirniaid sef Mr a Mrs Geriant Lloyd am eu gwaith yn ystod y ddwy noson. Diolch hefyd i bawb fuodd yn cynorthwyo yn ystod yr wythnos a diolch arbennig i Dafydd Lloyd George a Nia Thomas a fu’n gweithio’n ddiwyd wrth y golau a’r sain. Diolch arbennig hefyd i’r holl a fuodd yn helpu gyda’r parcio, yn y drws, gwerthu raffl ac I Swyddogion a Llysgenhadon am fod yng ngofal y siop yn ogystal â chyflwyno’r dair noson.

Ni fyddai’r wythnos wedi bod yn bosib heb ein noddwyr sef Cyngor Sir Gaerfyrddin ac Shufflebottom.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2023

Ar Ddydd Sadwrn 28ain o Ionawr cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Seiat Holi (Dan 21) a chystadleuaeth Dadl (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rhediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, i noddwyr y dydd Wynnstay a John a Hazel James, Fferm Tyllwyd; ac I’r hyfforddwyr a roddodd eu hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Manon Richards (Darllen), Enfys Evans (Iau), Mr Sion Jenkins (Canol) a Mr Cefin Campbell (Hŷn).

Dyma canlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: C.Ff.I Penybont – Celyn Richards, Tomos Morgans a Gwenan Morris.

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Celyn Richards, C.Ff.I Penybont.

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa – Iwan Bryer, Gwenllian Jones a Trystan Evans

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Iwan Bryer, C.Ff.I Capel-Arthne

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: Tîm Swyddfa 1 – Sion Roberts, Aled Thomas, Lois Davies a Gwenno Roberts

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Dadl dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: C.Ff.I Dyffryn Cothi – Carwen Richards, Sulwen Richards a Lynwen Mathias.

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Elen Jones, C.Ff.I Penybont

Ffair Aeaf 2022

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Addurno Cacen Boncyff Siocled, Addurno Torch Nadolig, Cystadleuaeth CYWAIN, Fideo i hyrwyddo’r Ffair Aeaf 2022, Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion.  Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau canlynol: Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion, Addurno Torch Nadolig ac Addurno Cacen Boncyff Siocled a bu llwyddiant i nifer o’r aelodau. Erbyn diwedd y deuddydd roedd C.Ff.I Sir Gâr yn saithfed dros yr holl gystadlaethau. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau uchod, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith diflino yn paratoi’r aelodau.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Ŵyn ar y Bachyn: Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Sara Brown, C.Ff.I Cynwyl Elfed, Carys Evans, C.Ff.I Capel Iwan a Rhiannydd Davies, C.Ff.I Llandeilo oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Ifan Williams am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau ac i Carys Evans am ennill y 3ydd wobr yn adran 18 neu iau. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 2il safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Cigyddion: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Aaron Hughes, C.Ff.I Llangadog, Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Abner Evans, C.Ff.I Llangadog. Llongyfarchiadau i Abner Evans am ennill y wobr 1af yn adran 16 neu iau.

Barnu Ŵyn Cigyddion: Megan Phillips, C.Ff.I Llanfynydd, Sion Roberts, C.Ff.I Llangadog, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Izzy Williams, C.Ff.I San Pedr oedd cynrychiolwyr y Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau a diolch I’r pedwar am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Paratoi Oen: Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Torri Cyw Iâr yn ddarnau: Llongyfarchiadau mawr i Jac Davies o C.Ff.I Dyffryn Tywi, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir.

Addurno Cacen Boncyff Siocled: Celyn Richards o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Addurno Torch Nadolig: Llongyfarchiadau mawr i Mared Evans o C.Ff.I Penybont, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd ar eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Siarad Cyhoeddus Saesneg 2022

Ar Ddydd Sadwrn 26ain o Dachwedd cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Taclor Twyllwr (Dan 21) a chystadleuaeth Seiat Holi (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rhediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, ac i’r hyfforddwyr a roddodd o’u hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Colette Evans (Darllen), Hannah Parr (Iau), Dan Downes (Taclor Twyllwr) a Sara Jenkins (Seiat Holi).

Dyma canlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: CFfI Penybont – Celyn Richards, Luisa Reid-Thomas a Tomos Morgans

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Gruffydd Evans, CFfI Capel-Arthne

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa 1 – Fflur Richards (CFfI San Ishmael), Iwan Bryer (CFfI Capel-Arthne) a Gwenllian Jones (CFfI Capel-Arthne)

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Celyn Richards, CFfI Penybont

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: CFfI Llanllwni – Siriol Howells, Alaw Jones a Erin Davies

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Jac Davies, CFfI Dyffryn Tywi

Siarad ar ôl Cinio dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: CFfI Dyffryn Cothi

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Owain Davies, CFfI Llanllwni

Eisteddfod CFfI Cymru 2022

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun ar Ddydd Sadwrn 19eg o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Sir Benfro.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, dawnsio, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Ceredigion oedd y Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Eryri yn ail a C.Ff.I Sir Gâr yn drydydd. Llongyfarchiadau a diolch o waelod calon i bob aelod aeth i Abergwaun i gynrychioli’r Sir.

Dyma ganlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan: 1af

1af – Dawns Greadigol, CFfI Llannon

1af – Parti Deulais, CFfI Penybont

1af – Triawd Doniol, CFfI Penybont

1af – Côr Cymysg, CFfI Penybont

2il – Meimio I Gerddoriaeth, CFfI Capel Iwan

2il – Llefaru 28 neu iau – Sioned Howells, CFfI Llanllwni

2il – Cyflwyniad Dramatig, CFfI Penybont

3ydd – Unawd Offerynnol – Danie O’Callaghan, CFfI Penybont

3ydd – Llefaru 16 neu iau – Trystan Evans, CFfI Dyffryn Cothi

3ydd – Canu Emyn – Elen Bowen, CFfI Capel Iwan

3ydd – Deuawd, CFfI Penybont

Adran Gwaith Cartref:
2il – Cerdd – Carwen Richards, CFfI Dyffryn Cothi

2il – Cystadleuaeth I aelodau 16 neu iau – Celyn Richards, CFfI Penybont

2il – Ffotograffiaeth – Ifan Davies, CFfI Dyffryn Cothi

Barnu Ŵyn ar y Bachyn 2022

Noson llwyddiannus yn Dunbia, Llanybydder ar y 9fed o Dachwedd 2022 yn barnu ŵyn ar y bachyn. Diolch yn fawr i Staff Dunbia am ddarparu’r carcas ac am y lleoliad addas. Diolch yn fawr i’r beirniaid Gail Jenkins am feirniadu’r Adran hŷn; ac i Llyr James am feirniadu’r Adran Iau. Llondgyfarchiadau i Ifan Williams o C.Ff.I Llangadog am gipio’r wobr cyntaf y adran 28 neu iau; Sara Brown o C.Ff.I Cynwyl Elfed am gipio’r wobr cyntaf y adran 21 neu iau; Carys Evans o C.Ff.I Capel Iwan am gipio’r wobr cyntaf y adran 18 neu iau a Rhianydd Davies o C.Ff.I Llandeilo am gipio’r wobr cyntaf y adran 16 neu iau.

Hoffwn ddymuno pob lwc I’r pedwar sy’n cynrychioli’r Sir yn y Sioe Fair Aeaf yn Llanelwedd ar ddiwedd Mis Tachwedd.

Eisteddfod 2022

Braf oedd bod nôl eleni ar gyfer Eisteddfod CFFI Sir Gaerfyrddin, a hynny wyneb yn wyneb. Bu cystadlu brwd yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin yn Eisteddfod Sir Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr dros dwy noson a un diwrnod, Nos Wener yr 14eg, Nos Wener y 21ain, a Ddydd Sadwrn yr 22ain o Hydref 2022. Ar ôl dwy noson a un diwrnod o adloniant o safon uchel iawn, C.Ff.I Penybont cipiodd darian yr Eisteddfod eleni. Llongyfarchiadau i’r clwb a hefyd i C.Ff.I Capel Iwan am ddod yn ail, ac i C.Ff.I Llanllwni am gipio’r wobr gyntaf yn yr adran gwaith cartref hefyd.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid gyda’r holl gystadlu. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am ei gwasanaeth. Bu Siw Jones yn beirniadu’r Adran Gerdd, Ann Davies yn yr Adran Llefaru, Einir Ryder yn yr Adran Ysgafn, Jennifer Maloney yn yr Adran Ddawns, Wyn Thomas yn yr Adran Gwaith Cartref a Geraint Roberts am feirniadu’r cystadlaethau Rhyddiaith a Cherdd.

Ein llywydd ar gyfer yr Eisteddfod eleni oedd Mr Cefin Campbell ar y 14eg, Mr Emyr Jones ar y 21ain a Mr Meirion Owen ar y 22ain. Diolch yn fawr iddyn am eu geiriau pwrpasol o’r llwyfan ac am eu rhodd hael tuag at gyllid y Mudiad yn Sir Gâr.

Bum yn ffodus iawn o gael Mrs Elin Howells fel cyfeilydd swyddogol yn yr Eisteddfod eleni eto. Rydym am ddiolch iddi am ei gwasanaeth a hefyd i’r unigolion arall fu’n cyfeilio i’r aelodau. Diolch hefyd i’r sawl fu’n arwain yn yr Eisteddfod eleni – Aled Thomas, Sion Evans, Ffion Rees, Mared Evans a Ioan Harries. Diolch yn fawr hefyd i bawb oedd yn gweithio tu cefn llwyfan ac wrth ddrysau’r fynedfa, yn gwerthu raffl ac wrth ofal y siop.

Mae ein diolch yn fawr i’n cofiaduron oedd wrthi’n gofalu am y sgoriau. Diolch i Marian Thomas a Angela Isaac a hefyd i Llinos Jones fu hefyd wrthi yng ngofal y tystysgrifau. Diolch yn fawr hefyd i Dylan Bowen, Mathew Jones ac Arwel Jones oedd wrthi yng ngofal y Sain a’r Golau.

Hoffwn ddiolch yn fawr i Nia Thomas o C.FF.I Llanddarog am gael defnyddio’r goron yn seremoni cadeirio eisteddfod C.FF.I Sir Gâr eleni eto. Enillydd y goron yma oedd Sioned Bowen o C.Ff.I Llanllwni. Cafodd coron ei roi gan Llywydd y Sir, Elfyn Davies i Sioned Bowen â chreuwyd gan Hefin Jones. Enillydd y gadair eleni oedd Carwen Richards o C.Ff.I Dyffryn Cothi. Roedd y gadair yn rhoddedig eleni gan Gadeirydd y Sir, Aled Thomas. Cafodd y gadair yma ei greu gan Dai Thomas. Llongyfarchiadau i Sioned Bowen a Carwen Richards, a diolch i bawb a gymrodd rhan yn y Seremoni, yn enwedig i Elfyn Davies, Llywydd y Sir am redeg y seremoni yn hwylus.

Diolch i holl Swyddogion C.Ff.I Sir Gâr am stiwardio’r eisteddfod a diolch i Hafan Holistaidd, y Cyfriethwyr Morgan LaRoche a Undeb Amaethwyr Cymru am noddi’r digwyddiad.

Dyma canlyniadau’r Eisteddfod:

Cystadleuthau Llwyfan

Unawd Offerynnol

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Dafydd Owen, C.Ff.I  Llanddarog
 3. Alaw Evans, C.Ff.I Capel Iwan

Unawd Alaw Werin

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont

3.   Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Canu Emyn

 1. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan
 2. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Dafydd Evans, C.Ff.I San Ishmael

Sgets

 1. C.Ff.I San Ishmael
 2. C.Ff.I Capel-Arthne
 3.  C.Ff.I Cynwyl Elfed

Stori a Sain

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cân Gyfoes

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I  Llanddarog

Unawd 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Gwenllian Jones, C.Ff.I Capel-Arthne

Llefaru 16 neu iau

 1. Trystan Evans, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Alaw Evans, C.Ff.I Capel Iwan
 3. Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont

Unawd 21 neu iau

 1. Lisa Davies, C.Ff.I Llanddarog

Llefaru 28 neu iau

 1. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 2. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 3. Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Unawd 28 neu iau

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Carwen George, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Elen Bowen, C.Ff.I Capel Iwan

Deuawd

 1. Hannah Richards a Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Alaw Evans a Luned Defis, C.Ff.I Capel Iwan
 3. Heledd Jones a Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Parti Llefaru

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanllwni
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Meimio i Gerddoriaeth

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Llangadog
 3. C.Ff.I Llanllwni

Stand-yp 28 neu iau

 1. Owain Davies, C.Ff.I Llanllwni
 2. Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog
 3. Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Cyflwyniad Dramatig 28 neu iau

 1. Olwen Roberts a Tomos Morgans, C.Ff.I Penybont

Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm

 1. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont
 2. Dafydd Evans, C.Ff.I San Ishmael
 3. Hannah Richards, C.Ff.I Penybont

Kennedy McKee, C.Ff.I Llannon

Deuawd neu Driawd Ddoniol

 1. Mared Evans, Carwyn Jones a Tomos Jameson, C.Ff.I Penybont
 2. Hefin Jones, Ifor Jones a Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Carwen Richards, Deian Thomas a Medwen Williams, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Parti Deulais 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanddarog
 3. C.Ff.I Capel Iwan

Côr Cymysg 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Llanddarog

Ensemble Lleisiol 28 neu iau

 1. C.Ff.I Capel Iwan
 2. C.Ff.I Penybont
 3. C.Ff.I Llangadog

Adran Ddawns

Dawns Creadigol 28 neu iau

 1. C.Ff.I Llannon
 2. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. C.Ff.I Llandovery

Dawnsio Gwerin 28 neu iau

 1. C.Ff.I Penybont
 2. C.Ff.I Capel Iwan
 3. C.Ff.I Cynwyl Elfed

Gwaith Cartref

Rhyddiaith

 1. Sioned Bowen, C.Ff.I Llanllwni
 2. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Erin Davies, C.Ff.I Llanllwni

Cerdd

 1. Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni
 3. Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth i aelodau 28 neu iau

 1. Sulwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Caryl Jones, C.Ff.I Llanddarog
 3. Elen Medi Jones, C.Ff.I Cwmann

Cystadleuaeth i aelodau 21 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Nerys Jones, C.Ff.I Llanllwni
 3. Martha Morgan, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Cystadleuaeth i aelodau 16 neu iau

 1. Celyn Richards, C.Ff.I Penybont
 2. Catrin Thomas, C.Ff.I Llanddarog
 3. Kaitlyn Thomas, C.Ff.I Cynwyl Elfed

Brawddeg

 1. Sara Brown, C.Ff.I Cynwyl Elfed
 2. Lynwen Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 3. Lleu Pryce, C.Ff.I Penybont

Ffotograffiaeth

 1. Ifan Davies, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Sion Davies, C.Ff.I Llanllwni
 3. Rhiannon Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Limrig

 1. Miriam Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. Meleri Lloyd, C.Ff.I Capel-Arthne
 3. Ieuan Rees, C.Ff.I Llanllwni

Dawns TikTok 28 neu iau

 1. C.Ff.I Dyffryn Cothi
 2. C.Ff.I Llangadog
 3. C.Ff.I Dyffryn Tywi

Tarian Elonwy Phillips am y Gwaith Cartref:

 1. CFfI Llanllwni
 2.  CFfI Penybont
 3.  CFfI Dyffryn Cothi
 4.  CFfI Dyffryn Tywi

Canlyniadau Terfynol Eisteddfod

 1. CFfI Penybont (Tarian Mr T Davies, Blaenteg)
 2. CFfI Capel Iwan (Tarian Nantybwla)
 3. CFfI Dyffryn Cothi
 4. CFfI Llanddarog
 5. CFfI Llanllwni

Noson Barnu Ŵyn Cigyddion, Paratoi Oen a Thorri Cyw Iâr

Cynhaliwyd tair cystadleuaeth dros y trydiau diwethaf. Hyfforddiant a cystadleuaeth Barnu Ŵyn Cigyddion cynhaliwyd gyntaf ar y 5fed o Hydref 2022 yn Mart Llandeilo. Hyfryd oedd gweld y mart yn llawn aelodau profiadol a rhai oedd yn cymryd rhan am y tro gyntaf. Hoffwn longyfarch Megan Phillips o C.Ff.I Llanfynydd am gipio’r wobr gyntaf yn adran 28 oed neu iau; Sion Roberts o C.Ff.I Llangadog am gipio’r wobr gyntaf yn adran 21 oed neu iau; Carys Morgan o C.Ff.I Llanfynydd am gipio’r wobr gyntaf yn adran 18 oed neu iau, ac i Izzy Williams o C.Ff.I San Pedr am gipio’r wobr gyntaf yn adran 16 oed neu iau.

Ar y 6ed o Hydref 2022, dychwelwyd i Mart Llandeilo am gystadleuaeth Paratoi Oen. Roedd hi’n hyfryd gweld gwynebau newydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, a llongyfarchiadau i Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont am gipio’r wobr gyntaf unwaith eto eleni.

Y trydydd noson oedd chystadleuaeth torri cyw iâr yn ddarnau a gynhaliwyd ar y 7ed o Hydref 2022. Y tro yma cynhaliwyd yn Neuadd Salem, Llandeilo. Mor Hyfryd oedd gweld y neuadd yn llawn unwaith eto gyda llawer o gwynebau newydd yn ceisio am y tro cyntaf eleni. Hoffwn llongyfarch Jac Davies o C.Ff.I Dyffryn Tywi am gipio’r wobr gyntaf.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth dros y tridiau diwethaf. Diolch i Meinir Green am feirniadu’r gystadleuaeth paratoi oen; Geraint Rees ac Alun Richards am feirniadu’r gystadleuaeth barnu ŵyn cigyddion iau ac hŷn; Owen Davies am roi hyfforddiant barnu ŵyn cigyddion i’r holl aelodau cyn iddynt gychwyn ar y cystadlu; ac i Huw Davies am hyfforddi a beirniadu’r gystadleuaeth torri cyw iâr yn ddarnau.

Llongyfarchiadau a diolch enfawr i’r holl aelodau am eu hymdrech ac ymroddiad dros y trydiau diwethaf.

Hoffwn dymuno pob lwc i bawb fydd yn cynrychioli’r Sir yn Sioe Fair Aeaf yn Llanelwedd ddiwedd Mis Tachwedd.

Chwaraeon C.Ff.I Cymru 2022

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon C.Ff.I Cymru yn Aberhonddu ar y 19eg o Fehefin gyda nifer helaeth o aelodau yn cynrychioli’r Sir.

Cafwyd llwyddiant yn yr Dodgeball i Ddynion gyda thîm y Sir yn ennill y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Hefin Jones, Alwyn Evans, Ieuan Rees a Dan Jones o C.Ff.I Llanllwni; Chris Ludgate o C.Ff.I Capel Iwan; Aled Thomas a Ifan Williams o C.Ff.I Llangadog; Aaron Evans a Sion Davies o C.Ff.I Llannon.

Cafwyd llwyddiant hefyd yn y gystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg gyda thîm Sir Gâr yn dod yn ail gyda Tomos Price, Abigail Phillips, Ffion Morgan a Bethan Price o C.Ff.I Llanymddyfri; Rhydian Davies, Megan Hughes, Greg Evans, Manon Owens, Joseph Hier o C.Ff.I Llannon a Gwion Evans o C.Ff.I Llanllwni yn chwarae. Llongyfarchiadau iddynt.

Yn y gystadleuaeth Hoci i ferched gwelwyd Sir Gâr yn cipio’r 4ydd safle. Llongyfarchiadau i Elan Thomas o C.Ff.I Penybont; Cathrin Jones, Betsan Jones, Luned Jones, Catrin Evans a Nia Davies o C.Ff.I Llanllwni; Anna-Helena Cnuddle, Chloe Hier a Jessica Hier o C.Ff.I Llannon.

Llwyddiant arall ar y diwrnod oedd yn y gystadleuaeth Frisbee lle cipiodd Sir Gâr y 4ydd wobr. Llongyfarchiadau i aelodau C.Ff.I Llangadog sef Guto Price, Sion Jones, Osian Jones, Erin Jones, Gruff Jones a Sara Price.

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yng nghystadleuthau’r athletau. Canlyniadau arbennig ym mhob maes:

Naid Hir

Bechgyn 14 neu iau – 3ydd, Harri Gibbon, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 21 neu iau – 2il, Tomos Jones, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Dan Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 14 neu iau – 1af, Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont

Merched 16 neu iau – 2il, Jessica Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Merched 21 neu iau – 4ydd, Alaw Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 28 neu iau – 3ydd, Lora Phillips, C.Ff.I San Ishmael

Naid Uchel

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Harri Gibbon, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 21 neu iau – 3ydd, Llyr Dunn, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 1af, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishmael

Merched 28 neu iau – 3ydd, Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Taflu Pwysau

Bechgyn 21 neu iau – 4ydd, Gwion Evans, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Carwyn Jones, C.Ff.I Penybont

Merched 14 neu iau – 1af, Erin Jones, C.Ff.I Llangadog

Merched 16 neu iau – 3ydd, Lily Evans, C.Ff.I Capel Iwan

Merched 21 neu iau – 2il, Elan Thomas, C.Ff.I Penybont

Merched 28 neu iau – 2il, Mared Evans, C.Ff.I Penybont

Disgen

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Tomos Green, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd, Hywel Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 21 neu Iau – 2il, Gwion Evans, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Hefin Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 14 neu iau – 1af, Marie Hughes, C.Ff.I Penybont

Merched 21 neu iau – 3ydd, Cerys Nicholas Jones, C.Ff.I Penybont

Merched 28 neu iau – 2il, Nia Davies, C.Ff.I Llanllwni

100m

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Tudur George, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd, Alex Lewis, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 21 neu iau – 4ydd, Steffan Howells, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 28 neu iau – 3ydd, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishamel

Merched 14 neu iau – 3ydd, Erin Jones, C.Ff.I Llangadog

Merched 16 neu iau – 1af, Sophia Reid-Thomas, C.Ff.I Penybont

Merched 21 neu iau – 1af, Jessica Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Merched 28 neu iau – 3ydd, Eunice Jones, C.Ff.I San Ishmael

800m

Bechgyn 14 neu iau – 3ydd, Jack Jones, C.Ff.I San Pedr

Bechgyn 16 neu iau – 2il, Tomos Green, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 28 neu iau – 1af, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishmael

Merched 16 neu iau – 1af, Alaw Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 21 neu iau – 1af, Sara Price, C.Ff.I Llangadog

Merched 28 neu iau – 2il, Luned Jones, C.Ff.I Llanllwni

Ras Gyfnewid

Bechgyn 14 neu iau – 2il

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd

Bechgyn 28 neu iau – 2il

Merched 16 neu iau – 2il

Merched 21 neu iau – 1af

Merched 28 neu iau – 3ydd

Latest News